افغانستان: شش تن از کارکنان کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ در یک حمله کشته و دو نفر دیگر ناپدید شدند

ژنو/کابل (کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ)- شش تن از کارکنان کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ در افغانستان هدف گلوله قرار گرفته و کشته شدند. از ...