• ترویج احترام به حقوق بین‌المللی بشردوستانه
 • حمایت از غیرنظامیان
 • کمک به بازداشت شدگان
 • بازپیوند خانوادگی
 • امنیت اقتصادی
 • بهداشت
 • مراقبت‌های درمانی در معرض خطر
 • مقابله با مشکل مین
 • توانمندسازی اشخاص دچار معلولیت
 • آب و سرپناه
 • حمایت از مهاجران
 • پزشکی قانونی و فعالیت بشردوستانه
 • همکاری با جمعیت‌های ملی
 • دیپلماسی بشردوستانه
 • همکاری با بخش خصوصی