در حال حاضر موقعیت شغلی در نمایندگی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ وجود ندارد