اثرات جنگ اغلب ویرانگر است و عواقب آن معمولاً برای دهه‌ها پس از فروکش کردن جنگ احساس می‌شود. سرنوشت هزاران نفری که در رابطه با جنگ ایران و عراق 1359-1367 مفقود شده‌اند هنوز مشخص نشده است و خانواده‌های آنها را از بستن فصل دردناک زندگی خود باز می‌دارد و آنها هنوز منتظرند تا بدانند چه بر سر عزیزانشان آمده است.

دپارتمان حمایتی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در ایران با حمایت از تلاش‌های کمیته جستجوی مفقودین و بنیاد نور در عملیات جستجو و تفحص به دنبال کاهش آلام خانواده‌های مفقودین جنگ ایران و عراق است تا پرونده سربازان مفقودالاثر حل شود، موقعیت مکانی آنها  مشخص شود و در صورت فوت، بقایای انسانی آنها را تفحص کند تا آنها را به میهن بازگرداند و خانواده آنان در نهایت آرامش بیابند.

در زمان جنگ ایران و عراق در سال‌های 1359-1367، دپارتمان حمایتی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ از اسرایی که در اردوگاه‌های دو طرف نگهداری می‌شدند بازدید کرد تا شرایط بازداشت آنها را زیر نظر بگیرد و همچنین از طریق پیام‌های صلیب سرخ به آنها کمک کند تا پیوندهای خانوادگی خود را حفظ کنند. همچنین نقش تسهیلگر بین دولت‌های عراق و ایران را ایفا کرد تا به کشف سرنوشت کسانی که در طول جنگ مفقود شده‌اند کمک کند.

از زمان پایان جنگ ایران و عراق، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ:

  •  ریاست سازوکار سه جانبه (جمهوری اسلامی ایران، جمهوری عراق، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ) را به عهده گرفته است تا گفتگو و حمایت از کار انجام شده توسط دو کشور برای حل و فصل پرونده‌­های سربازان مفقودالاثر را تشویق کند.
  •  هماهنگی بین دو کشور را تسهیل کرده است: تشکیل جلسات فنی مرتبط با تفحص مشترک و تعیین هویت سربازان مفقودشده.
  •  کارشناسی فنی در زمینه‌های مربوط به تعیین هویت و استفاده از روش‌های تعیین هویت از طریق DNA و همچنین گاه به گاه تأمین ملزوماتی مانند تجهیزات مورد نیاز برای عملیات تفحص بشردوستانه ارائه داده است.
  •  بر مراسم تحویل بقایای انسانی در مناطق مختلف مرزی بین ایران و عراق نظارت کرده است.
  •  حقوق مفقودین و خانواده‌های آنها را ترویج داده است: حق بر آگاهی، حق بر مدیریت کرامت­‌آمیز درگذشتگان، و حق دسترسی به/بازگرداندن بقایای انسانی.

نشست کمیته سه‌جانبه بازگرداندن بقایای انسانی، شلمچه ، 1402

مراسم تحویل بقایای انسانی که در آن 44 بقایای تحویل داده شد، شلمچه، 1398

مراسم تحویل بقایای انسانی، شلمچه، ۱۳۹۴