در اینجا نمایی کلی از 5 ارکان اصلی کمیته ی بین المللی صلیب سرخ ارائه می شود:

1- مجمع نهاد اصلی اداره کننده ی کمیته است و بر تمامی فعالیتهای سازمان نظارت دارد. نهادی است متشکل از افرادی با مسئولیت مشترک که از 15 تا 25 شهروند سوئیسیِ منتخب توسط اعضا را در خود دارد. رئیس و معاون رئیس مجمع در واقع رئیس و معاون رئیس کل سازمان هستند. در مجمع است که سیاستها تببین، اهداف و راهبردهای کلی تعریف، و بودجه و حسابها تأئید می شوند. مجمع مسئول انتصاب مدیران کلیدی است، از جمله مدیرکل، مدیران و ریاست واحد حسابرسی داخلی.

2- شورای مجمع یک نهاد فرعی مجمع است. وظیفه ی این شورا تنظیم فعالیتهای مجمع و اتخاذ تصمیم است، به خصوص در رابطه با مسائلی چون امور مالی استراتژیک و مدیریت منابع انسانی و ارتباطات.

3- دفتر ریاست شامل یک رئیس و یک معاون رئیس است. شخص رئیس نماینده ی سازمان در محافل بین المللی است، مسئولیت اصلی روابط خارجی سازمان به عهده ی اوست و دیپلماسی بشردوستانه ی سازمان را در همکاری با دفتر و مدیرکل به پیش می برد. وی همچنین باید مراقب انسجام داخلی، عملکرد مناسب و توسعه ی سازمان باشد. معاون رئیس در این امور به رئیس کمک می کند.

4- هیئت مدیره نهاد اجرایی سازمان بوده و مسئول اجرا و نظارت بر راهبرد سازمان و اهداف کلی تعیین شده توسط مجمع و شورای مجمع است. هیئت مدیره همچنین مسئول مدیریت کارکنان سازمان و تضمین عملکرد مناسب آن در کل است.

5- واحد حسابرسی داخلی یک نهاد نظارتی داخلی است که به طور مستقل و عینی و بر اساس استانداردهای بین المللی شناخته شده به نظارت و ارزیابی عملکرد و کارآیی سازمان می پردازد. واحد حسابرسی داخلی، هیئت مدیره و مجمع سه رکن نظام نظارتی داخلی هستند. مجمع، به کمک کمسیسون حسابرسی، مسئولیت نهایی نظارت را به دوش دارد.