کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ از افراد دارای معلولیت در سراسر جهان حمایت می کند. علاوه بر ارائۀ خدمات توانبخشی جسمی، ما به افراد دارای معلولیت کمک می کنیم تا نقش فعالی در جامعه ایفا کنند. این کارها شامل تسهیل راه اندازی کسب و کارهای کوچک، ارائۀ آموزشهای شغلی و ترویج فعالیتهای ورزشی می شوند.