شناخت کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ

اصول بنیادین و نشان‌های نهضت بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر

حقوق بین‌المللی بشردوستانه

 

نهضت بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر

 

بازپیوند اعضای خانواده: مفقودین و گمشدگان

 

خدمات شهری

مین و آلودگی تسلیحاتی

بهداشت روانی

پزشکی قانونی

آب و زیستگاه

امنیت اقتصادی

مشارکت جوامع و مسئولیت‌پذیری