کمیته ی بین المللی صلیب سرخ از ارتباطات خود برای ترویج حقوق بین المللی بشردوستانه، توضیح جایگاه خود در رابطه با مسائل بشردوستانه، تسهیل عملیات خود و آگاهی رسانی نسبت به نیازهای کسانی که تحت تأثیر درگیری و خشونت هستند، استفاده می کند. ما برای عملکرد بشردوستانه ی بی غرض، بی طرف و مستقل و بر علیه سوءاستفاده از فعالیتهای بشردوستانه مبارزه می کنیم.