گرچه کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ موقعیتی برای کار داوطلبانه ندارد، اما جمعیت‌های ملی صلیب سرخ یا هلال احمر هر کشور با جوانانی که به فعالیت داوطلبانه برای نهضت بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر علاقمند باشد وارد همکاری می‌شود.

در ایران، اگر مایل به همکاری داوطلبانه با نهضت بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر هستید به وب‌سایت سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر مراجعه کنید.