کمیته بین‌المللی صلیب سرخ از سال 1356 فعالیت خود را در ایران آغاز کرد و در طول جنگ عراق و ایران نیز حضور خود را در این کشور حفظ کرد. فعالیت‌های کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در طول جنگ ایران-عراق عمدتاً  در زمینه بازدید از اسرای جنگی، ارائه کمک به اسرای جنگی و آوارگان، انتقال پیام‌های صلیب سرخ (Red Cross Messages) و نقش میانجی بی‌طرف برای بازگرداندن بیماران و مجروحان بود. به طور کلی، از آغاز جنگ ایران و عراق تاکنون، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در بازگرداندن بیش از 110 هزار اسیر جنگی و بقایای انسانی شرکت داشته است.

مخاصمه ایران و عراق، بازگرداندن اسرای جنگی مجروح و بیمار ایرانی، تحت حمایت کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، فرودگاه تهران 1369

پس از چند سال حضور محدود، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در سال 1380 فعالیت‌های خود را در ایران عمدتاً برای حمایت از عملیات‌ بشردوستانه خود در افغانستان و سپس در عراق گسترش داد.

بین سال‌های 1380تا 1389، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ دفاتری را در مشهد، ارومیه  و کرمانشاه به منظور ارائه پشتیبانی لجستیکی از عملیات خود در افغانستان و عراق راه اندازی نمود.

امروز، در جمهوری اسلامی ایران، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ به کمک برای رسیدگی به پیامدهای انسانی جنگ هشت ساله عراق و ایران در رابطه با موضوع مفقودین، جستجوی مفقودین در همکاری نزدیک با جمعیت هلال احمر ایران (IRCS) و سایر سازمان‌ها و ارگان‌های ایرانی ادامه می‌دهد.

کمیته بین المللی صلیب سرخ پذیرش اصول بشردوستانه و حقوق بین المللی بشردوستانه (International Humanitarian Law یا IHL)  و سازگاری آن با فقه اسلامی را تقویت می‌کند.

کمیته بین‌المللی صلیب سرخ از طرح‌های محلی برای کاهش خطرات مربوط به سلامت مردم و قرار گرفتن در معرض خطر مین‌ و بقایای انفجاری باقی‌مانده از جنگ(Explosive Remnant of War یا ERW) حمایت کرده و همچنین از دسترسی به مراقبت های بهداشتی و خدمات توانبخشی جسمی برای مهاجران افغانستانی حمایت می‌کند.

کمیته بین‌المللی صلیب سرخ به عنوان یکی از 3 رکن نهضت بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر همراه با شرکای خود، فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر ( International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies یا IFRC) و جمعیت هلال احمر ایران (Iranian Red Crescent Society یا IRCS) فعالیت می‌کند.

نهضت بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر یک شبکه بشردوستانه جهانی با 80 میلیون نفر است که به افرادی که با بلایا، مخاصمه، و مشکلات بهداشتی و اجتماعی روبرو هستند کمک می کند. این نهضت متشکل از کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و جمعیت‌های هلال احمر، و 192 جمعیت ملی هلال احمر  و صلیب سرخ است.