ما برای بازداشت شدگان و زندانیان چه کاری انجام می دهیم:

در یک مخاصمه مسلحانه بین‌المللی، کنوانسیون‌های ژنو به کمیته بین‌المللی صلیب سرخ این حق را می‌دهد که از بازداشت شدگان – هم اسیران جنگی و هم غیرنظامیان مورد حمایت کنوانسیون سوم و چهارم ژنو – بازدید کند. در سایر شرایط، مجوز مقامات مربوطه لازم می­‌باشد.

هدف ما

هر روزه افرادی زندانی و در نتیجه در معرض خطر قرار می گیرند. آنان ممکن است ارتباط خود را با خانواده از دست داده و در شرایط غیرانسانی زندگی کنند، مثلاً با غذا، آب و خدمات درمانی ناکافی. هدف کمیته ی بین المللی صلیب سرخ عبارت است از تضمین رفتار و شرایط انسانی در زندانها برای تمامی زندانیان، بدون در نظر گرفتن دلیل بازداشت و زندانی شدن آنان. ما همچنین در صدد تسکین آلام خانواده های آنان هستیم، به خصوص با برقراری مجدد ارتباط بین زندانیان و اقوامشان.

ما سعی داریم تا:

• مانع شکنجه و دیگر اشکال سوءرفتار شویم؛
• مانع ناپدید شدن افراد شده و این مشکل را حل و فصل کنیم؛
• شرایط زندان را بهبود بخشیم (به طور مثال از لحاظ غذا، آب و خدمات درمانی)؛
• تماسهای خانوادگی را برقرار و حفظ کنیم؛
• رعایت قوانین حمایتی را تضمین کنیم.

در برخی از موارد، کمیته ی بین المللی صلیب سرخ از زندانیان سابق نیز حمایت کرده و بازگشت آنان به جامعه ی خویش را تسهیل می نماید.

ما از سال 1870 به زندانیان کمک کرده ایم. البته به طور سنتی تمرکز ما بر روی کسانی است که در رابطه با درگیری مسلحانه و دیگر شرایط خشونت آمیز زندانی شده اند. همچنین هر گاه بتوانیم از کسانی که به دلایل دیگری محکوم به حبس کیفری و یا اداری شده اند نیز بازدید به عمل می آوریم، البته اگر این کار منجر به بهبود طرز رفتار با آنها و شرایط آنان در زندان شود. کار ما شامل بازدید از زندانیانی است که تحت صلاحیت دادگاه ها و محاکم بین المللی هستند، و نیز زندانیان مربوط به قوانین عرفی (کامن لا) و مهاجران.

رهیافت ما

کارهای ما در رابطه با زندان بر مبنای یک ارزیابی جامع از شرایط داخل و خارج از زندان است. این کار از طریق گفتگوی سازنده با مقامات زندان و نیز بازدید از زندانیان انجام می شود.

برای اینکه کمیته ی بین المللی صلیب سرخ بتواند از زندان ها بازدید نماید، باید موارد زیر به ما اعطا شوند:

• دسترسی به تمامی زندانیانی که مورد توجه سازمان هستند؛
• دسترسی به تمامی ساختمان ها و تأسیساتی که توسط و برای زندانیان استفاده می شوند؛
• مجوز تکرار بازدیدها؛
• امکان گفتگوی آزاد و خصوصی با زندانیان بر اساس انتخاب خود سازمان؛
• تضمین اینکه مقامات زندان فهرستی از تمامی زندانیان مورد نظر را به کمیته ی بین المللی صلیب سرخ بدهند و یا اینکه به سازمان اجازه دهند چنین فهرستی را خود تهیه نماید.

تجزیه و تحلیل اطلاعاتی که بدین ترتیب جمع آوری شده به کمیته ی بین المللی صلیب سرخ امکان می دهد تا خطرات اصلی که متوجه زندانیان است و نیز دیگر عوامل مؤثر در شرایط آنها را شناسایی کند، از جمله چالش هایی که مقامات زندان در هنگام رسیدگی به مسائل بشردوستانه با آنها مواجه می شوند.

عملکرد ما

کمیته ی بین المللی صلیب سرخ با مقامات زندان همکاری می کند و از آنان انتظار دارد تا گامهای لازم برای تضمین رفتار و شرایط انسانی را در زندان بردارند. بنابراین، ما مذاکرات محرمانه ای را در رابطه با یافته های خود، استانداردهای ملی و بین المللی مربوطه، و عملکرد و منابع لازم برای بهبود شرایط زندانیان، با مقامات برقرار و حفظ می کنیم.

بر مبنای ارزیابی و تجزیه تحلیل ما از هر شرایطی، کمیته ی بین المللی صلیب سرخ راهبرد خاصی را برای پاسخگویی هر چه بهتر به نیازهای زندانیان تبیین می کند. این راهبرد می تواند شامل عملکرد سازمان در رابطه با فرد زندانی، تأسیسات، سازماندهی و مقررات زندان، و نیز فعالیت های مادی و فنی لازم برای برآورده کردن نیازهای بشردوستانه باشد. در ادامه ی کار، ما راهبرد خود را بررسی و آن را تکمیل می کنیم تا تضمین شود که عملکرد ما اثر محسوسی بر شرایط زندانیان داشته باشد.