دادن اطلاعات مراقبت از خود به یک مهاجر، در مسیر مهاجرتش

کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ در کنار جمعیت های ملی تلاش می کند تا به نیازهای بشردوستانۀ آسیب پذیرترین مهاجران و خانواده های آنان رسیدگی نماید.

به دلیل حضور جهانی خود در کشورهای مبدأ، گذار و مقصد، ما در جایگاهی هستیم که می توانیم شکاف های حمایتی و امدادی موجود را که مهاجران در طول مسیر خود با آنها روبرو هستند، پر نماییم.