کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ برای تضمین واکنش سریع، منطقی و هماهنگ به نیازهای قربانیان درگیریهای مسلحانه یا هر شرایط خشونت آمیز داخلی دیگر با جمعیت های ملی صلیب سرخ و هلال احمر و فدراسیون بین المللی این جمعیت ها همکاری نزدیک دارد. نهضت بین المللی هلال احمر و صلیب سرخ بزرگترین شبکۀ بشردوستانه در سراسر جهان است. و به عنوان یک سازمان بی طرف و بی غرض با هدف کمک به تمامی قربانیان عمل می کند.

همکاری کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر سوریه

همکاری، یکی از ارکان کاری چهارگانۀ کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ است؛ رکن های دیگر عبارتند از حمایت، کمک رسانی و پیشگیری. همکاری شامل چهار جنبۀ مختلف است:

همکاری عملیاتی

در کشوری که تحت تأثیر درگیری مسلحانه باشد، کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ و جمعیت ملی آن کشور (شریک اصلی کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ)، منابع عملیاتی خود را با هم شریک می شوند. علاوه بر رسیدگی به شرایط اضطراری، هدف از مشارکت آن است که این امکان برای جمعیت ملی ایجاد شود تا هرچه بهتر به نیازهای مردم آسیب پذیر رسیدگی کند.

همکاری عملیاتی، فعالیت های گوناگونی را در بر می گیرد که از جمله می توان به کمکهای اولیه و مراقبتهای درمانی، توزیع غذا، رساندن مصدومین جنگ به بیمارستانها و بازپیوند خانوادگی اشاره کرد.

همچنین، این نوع همکاری، کارِ جمعیت های ملی را که خواستار فعالیت در خارج از مرزهای ملی خود و در کشورها و مناطقی که کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ در آنجا فعالیت دارد می باشند نیز شامل می شود. در این حالت، جمعیت های ملی می توانند در عملیاتهای کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ کمک کنند:

• از طریق مدیریت پروژه هایی که کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ آنها را به طور کامل به جمعیت ها واگذار کرده است؛

• از طریق ارائۀ کمکهای مالی به عملیاتهای کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ؛

• از طریق اهدای کمکهای غیرنقدی یا

• از طریق در اختیار قرار دادن نیروی متخصص.

هماهنگی ارکان نهضت

مطابق با تقسیم وظایف میان ارکان نهضت، کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ هماهنگ کنندۀ اصلی در شرایط درگیری مسلحانه و خشونت داخلی است. این عبارت بدان معنی است که کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ علاوه بر سازمان دهی عملیات خود، مسئول هماهنگی فعالیتهای سایر ارکان نهضت که در آن کشور فعالیت می کنند نیز خواهد بود ، که این امر هماهنگی میان تعهدات و مهارتها را به کامل ترین شکل خواهد رساند.

همچنین، سازمان مسئول تماس با طرفین درگیری می باشد که هدف از آن تضمین دسترسی به تمامی قربانیان و وضغ قوانین شفاف امنیتی و ارتباطی برای تمامی ارکان مشارکت کنندۀ نهضت است.

ظرفیت سازی برای جمعیت ملی

با توجه به تجربیات عملیاتیِ کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ، این سازمان تخصصهای خود در زمینه های ذیل را طبق رسالت قانونی که بر عهده دارد به جمعیت های ملی منتقل می کند:

• ترویج حقوق بشردوستانۀ بین المللی و اصول بنیادین نهضت؛
• کمکها و مراقبتهای درمانی اضطراری برای افراد متأثر از درگیری؛
• بازپیوند خانوادگی؛
• آموزش خطرات ناشی از مین؛
• اقداماتی در جهت تقویت اساسنامه ها و مبانی حقوقی جمعیت های ملی.

کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ برنامه های خود را به منظور ظرفیت سازی جمعیت های ملی با همکاری فدراسیون بین المللی جمعیتهای صلیب سرخ و هلال احمر که مسئول هماهنگی اینگونه حمایتها است برنامه ریزی می کند.

از آنجایی که هر یک از جمعیتهای ملی برنامۀ توسعۀ مجزایی برای خود دارند، کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ نیز به روشهای کاری و عرف بومی آنها در زمان همکاری احترام می گذارد. ظرفیتها را می توان هم در زمان صلح و هم در زمان درگیری مسلحانه تقویت کرد.

همکاری در تدبیر سیاستهای نهضت

کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ، به عنوان رکن بنیانگزار نهضت، در طراحی و پیاده سازی سیاستهای نهضت که طی جلسات قانونی نهضت مانند شورای نمایندگان و کنفرانس بین المللی نهضت هلال احمر و صلیب سرخ مصوب می شوند نقش فعال ایفا می کند.