کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر ایران مشارکت مستحکمی با هم داشته و برای دستیابی به اهداف مشترک خود در همکاری نزدیک هستند.

این دو سازمان عضو نهضت بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر هستند. طیف وسیعی از برنامه ها و فعالیتهای کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ در ایران در مشارکت با جمعیت هلال احمر اجرا می شوند. در یک توافقنامۀ چارچوب همکاری پنج ساله که در سال 2012 بین دو سازمان به امضا رسید حوزه های اصلی همکاری بین دو این دو سازمان مشخص شد، که عبارتند از:

• توانبخشی جسمی
• آموزش خطرات مین
• ترویج حقوق بین المللی بشردوستانه و ارزشهای بشردوستانه
• بازپیوند خانوادگی
• درمان و مراقبتهای درمانی در معرض خطر

دو شریک همچنین با سمن های محلی در پروژه های سه جانبه همکاری دارند تا خدمات درمانی پایه و توانبخشی جسمی و نیز آموزش خدمات بهداشتی و کمکهای اولیه را به جمعیت آسیب پذیر ساکن در حاشیه شهر مشهد در استان خراسان رضوی ارائه نمایند.

ارتباطات، لجستیک و شمول اجتماعیِ ناتوانی جسمی از دیگر حوزه های همکاری بین دو این دو سازمان شریک هستند.

کارگاه آموزشی مشترک میان کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر ایران برای اصحاب رسانه: آشنایی با نهضت بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر