مناقصه تامین کننده: RFT TEH22.00013

شرایط همکاری: ICRC General Terms and Conditions for Purchase Agreement 2020

فرم بررسی:  SURVEY FOR TRAVEL AGENTS

در صورت تمایل لطفا پیشنهاد قیمت اقلام درخواستی را با ذکر زمان تحویل، حداکثر تا تاریخ 2 آذر 1401 ساعت 14:00 فقط به آدرس ایمیل زیر ارسال شود:
teh_tender_services@icrc.org

 

 

 

مناقصه تامین کننده: RFT TEH22.00011

شرایط همکاری : 02 – GCP – General Terms and Conditions for Purchase Agreements

ضمیمه 1:  Annex1 – Specifications of Agenda

ضمیمه 2:Annex 2 – Specification of desk calendar

ضمیمه 3: Annex 3 – Specification of greeting card

 

در صورت تمایل لطفا پیشنهاد قیمت اقلام درخواستی را با ذکر زمان تحویل، حداکثر تا تاریخ 2 آذر 1401 ساعت 14:00 فقط به آدرس ایمیل زیر ارسال شود:
teh_tender_services@icrc.org