مناقصه تامین کننده: RFT N. TEH 23.00001_29 January

شرایط همکاری: ICRC General Terms and Conditions for Purchase Agreement 2020

 

در صورت تمایل لطفا پیشنهاد قیمت را، حداکثر تا تاریخ 9 بهمن 1401 ساعت 10:00 فقط به آدرس ایمیل زیر ارسال کنید:
teh_tender_services@icrc.org