مناقصه خرید محصول: RFT N. TEH 22.00003

شرایط همکاری: ICRC General Terms and Conditions for Purchase Agreement 2020

عکس محصول

در صورت تمایل لطفا پیشنهاد قیمت اقلام درخواستی را با ذکر زمان تحویل، حداکثر تا تاریخ 9 خرداد 1401 ساعت 14:00 فقط به آدرس ایمیل زیر ارسال شود:
teh_tender_services@icrc.org