مناقصه تامین کننده: RFT TEH 23.00003

شرایط همکاری: ICRC General Terms and Conditions for Purchase Agreement 2020

چک لیست خدمات: SURVEY FOR TRAVEL AGENTS

در صورت تمایل، لطفا پیشنهاد خود را، حداکثر تا تاریخ 14 اردیبهشت 1402 ساعت 10:00 فقط به آدرس ایمیل زیر ارسال کنید:

teh_tender_services@icrc.org

 

مناقصه تامین کننده: RFT N. TEH 23.00001_29 January (منقضی شده)

شرایط همکاری: ICRC General Terms and Conditions for Purchase Agreement 2020

در صورت تمایل لطفا پیشنهاد قیمت را، حداکثر تا تاریخ 9 بهمن 1401 ساعت 10:00 فقط به آدرس ایمیل زیر ارسال کنید:

teh_tender_services@icrc.org