eco-sec

کمیته ی بین المللی صلیب سرخ، امنیت اقتصادی را به صورت توانایی افراد، خانوارها یا جوامع در تأمین پایدار و عزتمند نیازهای ضروری خود تعریف می کند. این تعریف می
تواند بسته به نیاز جسمی فرد، محیط و استانداردهای فرهنگیِ حاکم تغییر کند. غذا، سرپناه اولیه، پوشاک و بهداشت، و مخارج مرتبط با آنها به عنوان نیازهای اساسی شناخته می شوند؛ دارایی های لازم برای گذران زندگی، و هزینه های مرتبط با مراقبت درمانی و آموزش نیز جزء این موارد هستند.

واحد امنیت اقتصادی کمیته ی بین المللی صلیب سرخ (EcoSec)، که واحدی از بخش کمک رسانی است، در تلاش است تا از طریق کمک به افراد متأثر از بحرانهای مختلف و درگیری، آنها را قادر سازد تا نیازهای ضروری خود را به طور پایدار برآورده کنند. هر گاه این افراد از عهده ی این کار بر نیایند، واحد امنیت اقتصادی برای حمایت از جان و بازیابی معیشت ایشان وارد میدان می شود.

واحد امنیت اقتصادی بر احیای موضوعاتی که با عنوان «پیامدهای اصلی معیشتی» شناخته می شوند متمرکز است که عبارتند از:

1. مصرف غذا: مردم از چه چیزی تغذیه می کنند؟ آیا رژیم غذایی آنها نیازهای تغذیه ای شان را در بر می گیرد؟

2. تولید غذا: آیا مردم قادر به شکار، ماهی گیری، کاشت و تولید غذا، آنگونه که به طور معمول این کار را انجام می دهند خواهند بود؟

3. درآمد: آیا مردم پول کافی برای تأمین مخارج اولیه خود را درآورده یا بدست می آورند؟

4. شرایط زندگی: آیا مردم در برابر شرایط جوی نامناسب ایمن هستند؟ آیا وسایل پخت و پز غذا را در اختیار دارند؟ آیا از استاندارد کافی بهداشت برخوردارند؟

5. ظرفیت: آیا دولت، جامعه ی مدنی، جمعیتهای صلیب سرخ یا هلال احمر و دیگران می توانند نیازهای مرتبط با امنیت اقتصادی مردم را پاسخ دهند؟

واحد امنیت اقتصادی از طرق ذیل موضوعات بالا را پوشش می دهد:

فعالیتهای امدادی: این فعالیتها به طور سریع و موثر با توجه به نجات جان انسانها و حمایت از معیشت ایشان در مواقعی که خطر فوری آنها را تهدید می کند انجام می شود. نمونه¬های این فعالیتها شامل توزیع غذا و اقلام ضروریِ خانه است.

فعالیتهای حمایت از معیشت: این فعالیتها برای تقویت معیشتِ پایدار طراحی شده اند. مثالهایی از آنها عبارتند از طرحهای خُرد اقتصادی، کمکهای نقدی و توزیع ابزار کشاورزی یا دانه همراه با آموزشهای مربوطه در این خصوص.

فعالیتهای ظرفیت سازی: این فعالیتها با هدف ظرفیت سازی نهادهای مهم بومی انجام می شوند تا مردمی که تحت تأثیر بحران یا درگیری هستند قادر باشند از خدمات بهبود یافته¬ی آنها بهره مند شوند.

واحد امنیت اقتصادی برای سازماندهی طرحهایی به منظور مایه کوبی دامها در مناطق متأثر از درگیری با دامپزشکان نیز همکاری می کند.

واحد امنیت اقتصادی درصدد است تا حد ممکن در خصوص افرادی که به آنها کمک می کنیم مسئولیت پذیر باشد و آنها را در اولویت قرار دهد. ما اطمینان می یابیم که اطلاع رسانی لازم به ایشان انجام شده باشد، نیازهایشان برآورده شده و صدایشان شنیده شود. به علاوه، بررسی نیازها و نظارت و ارزیابی های سفت و سخت تضمین می کنند که برنامه های ما همواره کمکهای مقتضی و بهتر را ارائه می کند.

کارکنان واحد امنیت اقتصادی در تحلیل امور معاش، تغذیه، کشاورزی و اقتصاد کشاورزی، علم دامپزشکی، تولید و مدیریت دامداری، و مدیریت مالی تخصص دارند.