آگاهی رسانی و ترویج احترام به حقوق بین المللی بشردوستانه در زمان جنگ مستلزم ترویج و اشاعۀ آن در زمان صلح است. بدین منظور، کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ در همکاری با کمیتۀ ملی حقوق بشردوستانه فعالیتهای زیر را انجام می دهد:

• حمایت از تلاشهای مقامات، محافل دانشگاهی، سازمانهای غیردولتی و اصحاب رسانه برای ترویج حقوق بین المللی بشردوستانه از طریق برگزاری کارگاه های آموزشی، کنفرانسها، میزگردها، جلسات آموزشی و مسابقات دادگاه تمرینی «موت کورت»، که در واقع همان شبیه سازی جلسۀ دادرسی دیوان بین‌المللی کیفری توسط دانشجویان رشتۀ حقوق است.

• حمایت از تلاش مقامات در پیاده سازی حقوق بین المللی بشردوستانه در سطح داخلی به منظور احترام به حقوق بین المللی بشردوستانه و تضمین احترام به آن.

دهمین دورۀ مسابقات ملی موت‌کورت، یادوارۀ
هانری دونان – عکاس: عابدین مهدوی

علاوه بر این، کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ شرکت کردن طیف وسیعی از کارشناسان و مقامات ایرانی را در رویدادهای منطقه ای و بین المللی تسهیل می نماید. هدف از این کار ترویج و پیاده سازی حقوق بین المللی بشردوستانه است.

همچنین کتابخانۀ تخصصی دفتر کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ در تهران منبع خوبی برای انجام تحقیقات در زمینۀ حقوق بین المللی بشردوستانه بوده و به طور منظم توسط محققان و افراد علاقمند بازدید می شود. کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ همچنین مطالبی را در رابطه با حقوق بین المللی بشردوستانه منتشر می کند که برای مقاصد آموزشی و تحقیقاتی به کار می روند.