قطعنامۀ 5 مصوب سی و یکمین کنفرانس بین المللی نهضت بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر که از 28 نوامبر تا 1 دسامبر 2011 در ژنو، سوئیس برگزار شد، بر پروژۀ «مراقبتهای درمانی در معرض خطر: احترام به و حفاظت از خدمات مراقبت درمانی» تصریح دارد.

کنفرانس بین المللی یک اجماع منحصربفرد است که اعضای بزرگترین شبکۀ بشردوستانۀ جهان و تقریباً تمامی دولتها در آن گرد هم می آیند. این رویدادی مهم در تقویم بشردوستانه و اصلی ترین اجماع جهانی برای ایجاد و توسعۀ مذاکرات بشردوستانه میان دولتها، سیاست گزاران و ارکان نهضت بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر است.

در این کنفرانس، دولتهای عضو کنوانسیونهای ژنو و شریک در فعالیتهای بشردوستانه، تعهدات مشترکی را در قالب نهضت بین المللی به عهده می گیرند تا فعالیتهای بشردوستانۀ خود را ارتقا بخشند. تصمیمات پیشین این کنفرانس تا حد زیادی به تقویت حقوق بین المللی بشردوستانه و روند اجرای آن، تقویت چارچوبهای قانونی لازم برای مقابله با بلایا، و تضمین ایجاد فضایی مناسب برای فعالیتهای داوطلبانه کمک کرده اند. این کنفرانس همچنین کاربرد مهم دیگری دارد و آن پرورش نقش کمکی جمعیتهای ملی صلیب سرخ و هلال احمر برای مقامات دولتی در حوزۀ بشردوستانه است.

پروژۀ مراقبتهای درمانی در معرض خطر
یک طرح جهانی

پروژۀ مراقبتهای درمانی در معرض خطر، یکی از طرحهای نهضت بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر است که هدف آن رسیدگی به مشکل خشونت بر علیه بیماران و کارکنان، تأسیسات و وسائل نقلیۀ درمانی است تا دسترسی ایمن به خدمات مراقبت درمانی و ارائه ی آن در زمان درگیری مسلحانه و دیگر شرایط اضطراری تضمین گردد.

ما در سه حوزۀ مجزا ولی مرتبط به هم فعالیت می کنیم:

1) کارزار تبلیغاتی برای آگاهی رسانی عمومی

برای نشان دادن آثار خشونت بر علیه کارکنان درمانی از لحاظ بشردوستانه، در کارزار تبلیغی مرگ و زندگی سعی شده تا بر میزان درک عمومی در این رابطه افزوده شود و از طرحهای ملی و بین المللی برای حفاظت از مراقبتهای درمانی حمایت گردد.

2) بسیج عمومی طیف گسترده ای از افراد و گروههای مرتبط

افراد و گروههای مرتبط یک عامل تغییر هستند که در سطح محلی از روند اجرای توصیه ها و اقدامات لازم برای حفاظت از مراقبتهای درمانی پشتیبانی می نمایند. این افراد و گروهها متشکل از متخصصان درمانی، دولتها، حاملان سلاح، نمایندگان جامعۀ مدنی، سمن ها، سازمان های بین المللی و نظایر آن هستند. در کنار این افراد و از طریق انجام تحقیقات، مذاکره و مشاوره و برگزاری کارگاه آموزشی در سراسر جهان، در جریان پروژۀ مراقبت های درمانی در معرض خطر تعدادی توصیه و گامهای عملی برای حفاظت از خدمات مراقبت درمانی تهیه شده است.

3) پیاده سازی و بهسازی روشهای میدانی و واکنشهای ملی در قبال خشونت

در پروژۀ مراقبت های درمانی در معرض خطر، از اجرای دقیق اقدامات عملی و واکنشهای عملیاتی در سطوح ملی و محلی حمایت شده است تا بدین ترتیب در زمان درگیری مسلحانه و دیگر شرایط اضطراری از خشونت ممانعت و از خدمات درمانی حفاظت شود. هدف ما تضمین این است که دولتها در این رابطه قوانین داخلی خود را تقویت نموده و این قبیل اقدامات برای تمامی افراد مرتبط به استاندارد کاری تبدیل شود.