هرساله درگیری‌های مسلحانه باعث ایجاد مشکلات عمده برای میلیون‌ها نفر می‌شوند. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در مناطق جنگی آب لازم را تأمین و فضاهای قابل زیست پایداری را ایجاد و یا حفظ و نگهداری می نماید. در نهایت، این کار منجر به کاهش میزان مرگ و میر و رنج و عذاب ناشی از وارد شدن خسارت به زیرساختها و یا قطع منابع آب می شود.

فعالیتهای آب و سرپناه کمیته ی بین المللی صلیب سرخ در سراسر جهان باعث بهبود وضع زندگی میلیون ها نفر می شود. اگر بخواهیم دقیقتر بگوییم، 30 میلیون نفر در سال 2015.

البته که ما زندگیهای زیادی را با رساندن آب به مناطق درگیری نجات می دهیم، ولی فقط این نیست. ما به کارشناسان و افراد جامعه آموزش می دهیم تا زیرساختهای حیاتی آب را حفظ و نگهداری نمایند و بدین وسیله نه فقط برای حال حاضر بلکه در سالهای آتی هم آب پاک و ایمن در اختیار داشته باشند. علاوه بر حفظ جریان آب، ما شغل هم ایجاد می کنیم. کارهای کمی هستند که ارزشی برابر با تضمین وجود آب برای اعضای یک جامعه دارند.