هرساله هزاران عضو خانواده در اثر درگیری، بلایا و یا مهاجرت از هم جدا می شوند. مردم وقتی تماس خود را با عزیزانشان از دست می دهند و خبری از مکان و امنیت آنان ندارد، دچار رنج بسیار می گردند.

کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ و جمعیتهای ملی صلیب سرخ و هلال احمر در سراسر جهان با هم کار می کنند تا مکان افراد را یافته و دوباره تماس آنها را با اعضای خانواده برقرار نمایند. این کار شامل جستجوی عضو خانواده، برقراری مجدد تماس، بازپیوند اعضای خانواده و روشن کردن سرنوشت کسانیست که مفقود شده اند.

نقش کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ در بازپیوند خانوادگی

آنگونه که در کنوانسیونهای ژنو آمده، کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ مسئول تضمین عملکرد آژانس مرکزی جستجو (CTA) می باشد.

این سازمان همچنین برای کمک به کسانی که پس از درگیری و یا دیگر شرایط خشونت آمیز، بلایای طبیعی یا محصول فعالیتهای انسانی، و یا مهاجرت و دیگر شرایطی که نیازهای بشردوستانه وجود دارند، از خانواده خود جدا مانده اند و خبری از آنها ندارند، نقش اصلی را در نهضت ایفا می کند. کمیته در همکاری با جمعیتهای ملی صلیب سرخ و هلال احمر فعالیتهای بین المللی آنان را در این رابطه هماهنگ می نماید. به این کار «بازپیوند خانوادگی» می گویند.

کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ از طریق دفاتر نمایندگی خود، هر جا که لازم و ممکن باشد به طور مستقیم به کمک اعضای خانواده های جدامانده می شتابد. حضور گسترده و درازمدت سازمان در مناطق عملیاتی و همکاری نزدیک آن با جمعیتهای ملی، کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ را در موقعیتی نزدیک به افراد و جمعیتها قرار داده است.

آژانس مرکزی جستجو به عنوان هماهنگ کننده و مشاور فنی جمعیتهای ملی و دولتها عمل می کند. این آژانس تصمیم می گیرد که در شرایطی مانند درگیری مسلحانه و دیگر شرایط خشونت آمیز، برای بازپیوند خانوادگی چه کارهایی باید انجام گیرد. آژانس مرکزی جستجو ضامن انسجام و پیوستگی در درون شبکۀ روابط خانوادگی است و روشها و راهنمایی های لازم را به جمعیتهای ملی معرفی می کند.

این آژانس همچنین روشهای کاری لازم برای ارائۀ خدمات جستجو را ایجاد، و از طریق سمینارها و نشست های آموزشی به منظور تبادل دانش و تجربه، به ارتقای ظرفیتهای مربوط به بازپیوند در جمعیتهای ملی کمک می کند.