IHL

การส่งสัญญาณด้านการคุ้มครองทางกฎหมายในโลกดิจิทัล คือวิถีใหม่ของเครื่องหมายพิเศษอันเด่นชัดหรือไม่

การส่งสัญญาณด้านการคุ้มครองทางกฎหมายในโลกดิจิทัล คือวิถีใหม่ของเครื่องหมายพิเศษอันเด่นชัดหรือไม่

, บทความกฎหมาย IHL / บล็อค

 ปัจจุบัน มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสู้รบมากขึ้นอย่า…