หลักการกาชาด1

มนุษยธรรม
ด้วยรากฐานความคิดที่ว่าความทุกข์ทรมานเป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นทั่วโลกและจำต้องได้รับการแก้ไขบรรเทา กลุ่มองค์กรกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดง จึงได้ถือกำเนิดขึ้น เพื่อที่จะช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากการสู้รบในสงครามและความรุนแรงที่เกี่ยว ข้องโดยไม่เลือกปฏิบัติ มุ่งป้องกันและบรรเทาทุกข์ทุกหนแห่งอย่างเต็มกำลังความสามารถที่มีอยู่ทั้ง จากภายในประเทศและระหว่างประเทศ เป้าหมายของกาชาดคือเพื่อคุ้มครองชีวิต สุขภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ซึ่งสามารถนำพาไปสู่ความเข้าใจซึ่งกันและกัน สัมพันธภาพ ความร่วมมือ และสันติสุขที่ยั่งยืนในหมู่มวลมนุษยชาติ

เพื่อคุ้มครองชีวิตและ สุขภาพ กลุ่มองค์กรกาชาดฯ จึงส่งเสริมกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ป้องกันภัยพิบัติและโรคภัยไข้เจ็บและให้ความช่วยเหลือต่างๆตั้งแต่ด้านอาหาร ไปจนถึงการปฐมพยาบาล

หลักมนุษยธรรมหมายถึงความเห็นอกเห็นใจ การยื่นมือเข้าช่วยเหลือและปกป้องผู้อื่นโดยไม่คำนึงว่าเขาจะเป็นใครหรือทำ อะไรมา หลักการนี้เป็นเรื่องของการเชิดชูศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคนแม้ กระทั่งผู้ที่ไม่เป็นที่ต้องการของสังคม

การไม่เลือกปฏิบัติ
กลุ่ม องค์กรกาชาดฯ ไม่แบ่งแยกสัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา ชนชั้น สีผิว ความเชื่อทางการเมือง ชาติกำเนิด ฐานะ หรือความเห็นทางการเมือง แต่จะพยายามช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่เพื่อนมนุษย์โดยดูตามความต้องการและจัด ลำดับความสำคัญให้กรณีเร่งด่วนที่สุดก่อนเสมอ นี่คือสาระสำคัญของความมีมนุษยธรรม

ดังนั้นเจ้าหน้าที่กลุ่มองค์กร กาชาดฯ ต้องไม่ลำเอียง และต้องละทิ้งอคติส่วนตัว รวมทั้งความชอบส่วนตัวขณะปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรม การตัดสินใจต้องไม่ได้รับอิทธิพลจากความคิดที่ลำเอียง และความรู้สึกส่วนตัว

หลักการกาชาด2ความเป็นกลาง

เพื่อ คงไว้ซึ่งความเชื่อมั่นจากทุกฝ่าย กลุ่มองค์กรกาชาดฯจะไม่เข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดในการสู้รบ หรือเข้าไปมีส่วนร่วมในความขัดแย้งทางการเมือง เชื้อชาติ ศาสนา หรือลัทธิใดๆ ก็ตาม

ทั้งนี้เพื่อให้เข้าถึงผู้ได้รับผลกระทบจากความ ขัดแย้ง และสามารถหารือได้กับทุกฝ่ายที่ขัดแย้ง กลุ่มองค์กรกาชาดฯต้องหลีกเลี่ยงการเข้าไปเกี่ยวข้องกับข้อพิพาททางลัทธิการ เมือง หรือศาสนา และต้องแสดงจุดยืนในความเป็นกลางเพื่อทำให้คู่ขัดแย้งเชื่อมั่นว่าการช่วย เหลือพลเรือนและผู้บาดเจ็บหรือเชลยศึกจะไม่เป็นการแทรกแซงความขัดแย้งนั้น

การ โน้มน้าวให้ฝ่ายต่างๆ ในความขัดแย้งเชื่อถือความเป็นกลางของกลุ่มองค์กรกาชาดฯไม่ใช่เรื่องง่าย เสมอไป โดยเฉพาะในบริบทที่มีการแบ่งฝ่ายกันอย่างสุดขั้ว และเชื่ออย่างแรงกล้าว่า ‘ใครไม่ใช่พวกเราถือว่าเป็นศัตรู’ นี่คือสาเหตุที่ทำให้กลุ่มองค์กรกาชาดฯ ต้องสร้างความเชื่อมั่นในด้านความเป็นกลางให้เป็นที่ประจักษ์ในภาวะที่บ้าน เมืองเป็นปกติเพื่อเตรียมพร้อมในกรณีที่มีความขัดแย้งเกิดขึ้น และเพื่อให้การปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่เกิดความขัดแย้งมีประสิทธิภาพยิ่ง ขึ้น

ความเป็นอิสระ

กลุ่มองค์กรกาชาดฯมีความเป็นอิสระ แม้สภากาชาดประจำชาติต่างๆจะสนับสนุนงานของรัฐบาลในแง่การให้บริการทางด้าน มนุษยธรรมและอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศตน แต่ก็ต้องสามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักการกาชาดฯเสมอ

กลุ่มองค์กร กาชาดฯจะสามารถยึดถือในหลักการความเป็นกลางและการไม่เลือกปฏิบัติได้ต่อ เมื่อเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากการแทรกแซงทางการเมือง ลัทธิ ศาสนา หรือทางเศรษฐกิจเท่านั้น ถึงแม้ว่ากลุ่มองค์กรกาชาดฯรับเงินทุนจากรัฐบาลประเทศต่างๆ และจากแหล่งทุนอื่นๆทางการเมืองและเศรษฐกิจ แต่ก็สงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจว่าจะให้ความช่วยเหลือกับใครและอย่างไร

เพี่อ ให้สอดคล้องกับหลักการกาชาดฯ อื่นๆ และคงไว้ซึ่งความเชื่อมั่นของทุกฝ่าย สภากาชาดฯต้องหลีกเลี่ยงการตกเป็นเครื่องมือของรัฐบาล มิฉะนั้นจะไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทั่วทุกอาณาเขตของรัฐในภาวะที่มีการสู้รบ

ใน ช่วงความขัดแย้ง กลุ่มองค์กรกาชาดฯควรได้รับอนุญาตให้เข้าทำการประเมินความต้องการ และมีอิสระในการพูดคุยกับประชาชนเพื่อให้เข้าใจสถานการณ์ตามความเป็นจริง

หลักการกาชาด3

บริการจิตอาสา

กลุ่ม องค์กรกาชาดฯ ปฏิบัติงานอาสาสมัครบรรเทาทุกข์โดยมิได้มุ่งหวังผลตอบแทน เป็นการสื่อให้เห็นถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับเพื่อนมนุษย์ หลักการด้านงานบริการจิตอาสาเป็นสัญลักษณ์ว่าคนกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงทุก คนทำงานด้วยแรงจูงใจทางด้านมนุษยธรรม ไม่ว่าจะมีค่าจ้างหรือไม่ การที่ไม่ใด้เป็นทั้งเจ้าหน้าที่รัฐที่ทำงานตามคำสั่งและไม่ได้เป็นตัวแทน ของผู้มีอำนาจซึ่งอาจก่อให้เกิดความหวาดกลัวหรือการต่อต้าน อาสาสมัครของกาชาดฯจึงได้รับความไว้วางใจจากประชาชนที่เข้าไปช่วยเหลือ

ความเป็นเอกภาพ

หลัก การของความเป็นเอกภาพนี้สัมพันธ์กับโครงสร้างทางสถาบันของกลุ่มองค์กรกาชาดฯ ในการจะเป็นสมาชิกของกลุ่มองค์กรฯ สภากาชาดหรือสภาเสี้ยววงเดือนแดงประจำชาติต่างๆจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดัง นี้ อย่างแรกคือต้องไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติ เพศ ชนชั้น ศาสนา หรือความเห็นทางการเมือง ในการรับอาสาสมัคร สภากาชาดฯ ต้องคำนึงถึงประชากรทั้งหมด และรับสมาชิกจากทุกกลุ่มของสังคมโดยไม่จำกัด ชาติพันธุ์ ฐานะทางสังคม และปัจจัยอื่นๆที่กล่าวถึงในข้างต้น เพื่อรักษาความเชื่อมั่นที่เป็นสากล การที่สภากาชาดฯ เปิดกว้างต่อทุกคนนั้นมีส่วนช่วยในการกระจายการปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรมให้ ทั่วถึงทั้งประเทศ ตั้งแต่ในเมืองไปจนถึงพื้นที่ทุรกันดาร เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการความช่วยเหลือในทุกแห่ง เครือข่ายของกิ่งกาชาดฯตามท้องถิ่นเปิดกว้างสำหรับทุกคน ท้ายที่สุดในหนึ่งประเทศจะมีสภากาชาดหรือสภาเสี้ยววงเดือนแดงได้เพียงหนึ่ง เดียวเท่านั้น ซึ่งจะต้องเปิดกว้างแก่ทุกฝ่าย และต้องปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรมในทุกพื้นที่ของประเทศ

หลักการกาชาด4

ความเป็นสากล

ความ เป็นสากลของความทุกข์ยากต้องอาศัยการตอบสนองในระดับสากล ดังนั้นจึงมีหน่วยงานในกลุ่มองค์กรกาชาดฯ ตั้งอยู่ทั่วโลก และเกือบทุกประเทศสะท้อนให้เห็นถึงความรับผิดชอบร่วมที่กลุ่มองค์กรกาชาดฯ ที่ยึดถือปฏิบัติตามหลักการความเป็นสากล หน่วยงานในกลุ่มองค์กรกาชาดฯ มีสถานะและขอบเขตความรับผิดชอบที่เท่าเทียมกัน ต่างมีหน้าที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

หลักการแห่งความเป็นสากลยังหมาย ถึงว่าการละเลยหลักการแม้เพียงจากหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งขององค์กรก็จะส่ง ผลกระทบต่อทั้งกลุ่มองค์กรฯ บูรณภาพของกลุ่มองค์กรกาชาดอยู่ในความเสี่ยง ดังนั้นทุกภาคส่วนขององค์กรต้องเคารพหลักการกาชาดอย่างเคร่งครัดและสร้างภาพ ลักษณ์ที่ดีงามให้กับกลุ่มองค์กรกาชาดฯ