เกี่ยวกับเรา1ตลอดระยะเวลาเกือบ 150 ปี คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ไอซีอาร์ซี) ปฏิบัติภารกิจด้านมนุษยธรรมเพื่อปกป้องคุ้มครองชีวิตและศักดิ์ศรีของผู้ที่ ได้รับผลกระทบจากภัยการสู้รบสงครามและสถานการณ์รุนแรงที่เกี่ยวข้อง  โดยไม่เลือกปฏิบัติเป็นกลางและเป็นอิสระ  ในการร่วมมือระหว่างกลุ่มองค์กรกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ ไอซีอาร์ซีปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ในภาวะความขัดแย้งระดับระหว่างประเทศ ไอซีอาร์ซีพยายามป้องกันความเสียหายอันเกิดจากการสู้รบ โดยการส่งเสริมและปรับปรุงประสิทธิภาพของกฎหมายมนุษยธรรมและหลักการด้าน มนุษยธรรมระหว่างประเทศ ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2406 ไอซีอาร์ซีเป็นต้นกำเนิดของกลุ่มองค์กรกาชาดและ เสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ

ปัจจุบัน ไอซีอาร์ซีมีเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานในพื้นที่ทั่วโลก กว่า 12,000 คน ไอซีอาร์ซีมีสำนักงาน 60 แห่ง ใน 80 ประเทศทั่วโลก (ทวีปเอเชีย แอฟริกา อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ยุโรปและตะวันออกกลาง) โดยมีเงินสนับสนุนกิจกรรมจากการบริจาคของประเทศที่เป็นภาคี และสภากาชาดหรือสภาเสี้ยววงเดือนแดงของแต่ละประเทศ

ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ไอซีอาร์ซีเป็นหนึ่งในกลุ่มองค์กรกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (The Movement) ซึ่งใน “ครอบครัวกาชาด” นี้ประกอบด้วยสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงของแต่ละประเทศและไอซีอาร์ซี

สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ

หรือ เฟดเดอเรชั่น ส่งเสริมกิจกรรมด้านมนุษยธรรมของสภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงในหมู่บุคคล ที่ต้องการความช่วยเหลือ โดยการประสานความร่วมมือด้านการบรรเทาทุกข์ที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ และส่งเสริมการพัฒนา ป้องกันและลดความทุกข์ทรมานของมนุษย์

เกี่ยวกับเรา2สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงของแต่ละประเทศ

เป็น ผู้ทำให้งานและหลักการของกลุ่มองค์กรกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงเป็นรูปเป็น ร่าง สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงมีมากกว่า 186 ประเทศทั่วโลกทำหน้าที่สนับสนุนหน่วยงานภาครัฐในประเทศของตนและจัดหาการให้ บริการต่างๆ ซึ่งรวมถึงการบรรเทาทุกข์จากภัยพิบัติ บริการด้านสุขภาพและสังคม ในยามสงคราม สภากาชาดฯ ให้การช่วยเหลือพลเรือนที่ได้รับผลกระทบ และช่วยเหลือหน่วยบริการแพทย์ทหารตามความเหมาะสมด้วย

สัญลักษณ์แห่งมนุษยธรรม

เกี่ยวกับเรา3

จุดมุ่งหมายของสัญลักษณ์กาชาดและเสี้ยววงเดือนแดง มีสองประการ คือ

การใช้สัญลักษณ์เพื่อการคุ้มครอง และ การใช้สัญลักษณ์เพื่อการบ่งชี้แต่เนื่องจากบางครั้งสัญลักษณ์กาชาดและเสี้ยววงเดือนแดง อาจถูกมองว่าสื่อความหมายทางวัฒนธรรม ศาสนาหรือการเมือง ซึ่งเป็นอันตรายต่อ หน่วยบริการทางการแพทย์ของกองกำลังทหาร ตลอดจนบุคลากรที่ทำงานด้านมนุษยธรรม ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2548 กลุ่มองค์กรกาชาดฯ จึงมีการเสนอแนวคิดที่จะให้มีการใช้สัญลักษณ์เพิ่มเติมคือคริสตัลแดง (Red Crystal)  เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้สัญลักษณ์และยุติปัญหาการใช้สัญลักษณ์ที่แตก ต่างกันหลายรูปแบบ นอกเหนือไปจากสัญลักษณ์กาชาดและเสี้ยววงเดือนแดง

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ไอซีอาร์ซี) ในประเทศไทย กัมพูชา ลาว และเวียดนาม

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ไอซีอาร์ซี) ได้ดำเนินการงานด้านมนุษยธรรมในประเทศไทยมานานกว่า สี่ทศวรรษ โดยเริ่มดำเนินการครั้งแรกเมื่อปี 2518 เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ลี้ภัยชาวกัมพูชาตามแนวชายแดน ไทย-กัมพชูา และตลอดช่วงปีที่ผ่านมา เราได้ขยายพื้นที่ดำเนินการให้ครอบคลมุทั้งประเทศไทย กัมพชูา ลาว และ เวียดนาม โดยมีสำนักงานภูมิภาคในกรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางการประสานงานและช่วยเหลือ สำหรับการดำเนินการในพื้นที่ภูมิภาคแม่น้ำโขงในปี 2563 นั้น ไอซีอาร์ซีดำเนินการโดยมีสำนักงานภูมิภาคตั้งอยู่ ในกรุงเทพฯ สถานที่ทำการชั่วคราวในปัตตานีและเชียงใหม่ และสำนักงานถาวรอีก 3 แห่ง ในกรุงพนมเปญ กรุงเวียงจันทน์ และกรุงฮานอย นอกจากนี้ เรายังมีศูนย์กลางความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนิน งานในเอเชียแปซิฟิก

ในพื้นที่ภูมิภาคแม่น้ำโขง เราให้ความสำคัญในประเด็นดังต่อไปนี้

• ดำเนินการเพื่อให้แผนงานด้านสุขภาพมีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการให้ความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิต และจิตสังคม การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้บาดเจ็บจากอาวุธและการเยียวยาความชอกช้ำทางจิตใจ การฟื้นฟู สมรรถภาพทางกาย ตลอดจนการดูแลสุขภาพของผู้คนในสถานคุมขัง

• เยี่ยมเยือนผู้ต้องขังในสถานคุมขัง ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงการดูแลสุขภาพและสภาพความแออัดยัดเยียดในสถานคุมขังผ่านมาตรการนโยบายสาธารณะ และให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้ต้องขังบางครอบครัวให้ สามารถเข้าเยี่ยมญาติผู้ถูกคุมขังในไทยและกัมพูชา

• เสริมสร้างชุมชนต่าง ๆ ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น โดยบูรณาการแผนงานด้านการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับภัยจากทุ่นระเบิดและอาวธุตกค้างเข้ากับโครงการที่ดำเนินการเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายและสร้างการมีส่วนร่วมในฐานะสมาชิกอย่างเสมอภาคในสังคม

• ให้การสนับสนุนด้านการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลในกรณีวินาศภัยโดยใช้กระบวนการทางนิติวิทยาศาตร์ เพื่อเป็นการพัฒนาปรับปรุงมาตรการรับมือด้านการจัดการศพ (Management of the Dead) ให้แก่หน่วยงาน ต่าง ๆ

• สานต่อความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีบทบาทสำคัญในภูมิภาคแม้น้ำโขงให้เป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อเป็นการเพิ่มขีดความร่วมมือด้านปฏิบัติการ นวัตกรรม และผลลัพธ์จากการดำเนินงานด้านมนุษยธรรม

• ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการป้องกันโดยเผยแพร่ข้อมลูความรู้เกี่ยวกับกฎหมายมนษุยธรรมระหวา่งประเทศ หลักการด้านมนษุยธรรม และการทูตเพื่อมนษุยธรรมร่วมกับประเทศตา่ง ๆ ในภูมิภาคแม่น้ำโขง ประชาคมทางการทูตและพหุภาคีในกรุงเทพฯ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) เจ้าหน้าที่ทหารและผู้บังคับใช้กฎหมาย ผู้กำหนดนโยบาย คณะทำงานระดับมันสมอง มหาวิทยาลัย ประชาสังคม และแวดวงศาสนา เพื่อเสริมสร้างการยอมรับและความร่วมมือในการดำเนินงานด้านมนุษยธรรม