เกี่ยวกับเรา1 ตลอดระยะเวลาเกือบ 150 ปี คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ไอซีอาร์ซี) ปฏิบัติภารกิจด้านมนุษยธรรมเพื่อปกป้องคุ้มครองชีวิตและศักดิ์ศรีของผู้ที่ ได้รับผลกระทบจากภัยการสู้รบสงครามและสถานการณ์รุนแรงที่เกี่ยวข้อง  โดยไม่เลือกปฏิบัติเป็นกลางและเป็นอิสระ  ในการร่วมมือระหว่างกลุ่มองค์กรกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ ไอซีอาร์ซีปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ในภาวะความขัดแย้งระดับระหว่างประเทศ ไอซีอาร์ซีพยายามป้องกันความเสียหายอันเกิดจากการสู้รบ โดยการส่งเสริมและปรับปรุงประสิทธิภาพของกฎหมายมนุษยธรรมและหลักการด้าน มนุษยธรรมระหว่างประเทศ ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2406 ไอซีอาร์ซีเป็นต้นกำเนิดของกลุ่มองค์กรกาชาดและ เสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ

ปัจจุบัน ไอซีอาร์ซีมีเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานในพื้นที่ทั่วโลก กว่า 12,000 คน ไอซีอาร์ซีมีสำนักงาน 60 แห่ง ใน 80 ประเทศทั่วโลก (ทวีปเอเชีย แอฟริกา อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ยุโรปและตะวันออกกลาง) โดยมีเงินสนับสนุนกิจกรรมจากการบริจาคของประเทศที่เป็นภาคี และสภากาชาดหรือสภาเสี้ยววงเดือนแดงของแต่ละประเทศ

ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ไอซีอาร์ซีเป็นหนึ่งในกลุ่มองค์กรกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (The Movement) ซึ่งใน “ครอบครัวกาชาด” นี้ประกอบด้วยสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงของแต่ละประเทศและไอซีอาร์ซี

   สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ

หรือ เฟดเดอเรชั่น ส่งเสริมกิจกรรมด้านมนุษยธรรมของสภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงในหมู่บุคคล ที่ต้องการความช่วยเหลือ โดยการประสานความร่วมมือด้านการบรรเทาทุกข์ที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ และส่งเสริมการพัฒนา ป้องกันและลดความทุกข์ทรมานของมนุษย์

เกี่ยวกับเรา2สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงของแต่ละประเทศ

เป็น ผู้ทำให้งานและหลักการของกลุ่มองค์กรกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงเป็นรูปเป็น ร่าง สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงมีมากกว่า 186 ประเทศทั่วโลกทำหน้าที่สนับสนุนหน่วยงานภาครัฐในประเทศของตนและจัดหาการให้ บริการต่างๆ ซึ่งรวมถึงการบรรเทาทุกข์จากภัยพิบัติ บริการด้านสุขภาพและสังคม ในยามสงคราม สภากาชาดฯ ให้การช่วยเหลือพลเรือนที่ได้รับผลกระทบ และช่วยเหลือหน่วยบริการแพทย์ทหารตามความเหมาะสมด้วย

สัญลักษณ์แห่งมนุษยธรรม

เกี่ยวกับเรา3

จุดมุ่งหมายของสัญลักษณ์กาชาดและเสี้ยววงเดือนแดง มีสองประการ คือ

การใช้สัญลักษณ์เพื่อการคุ้มครอง และ การใช้สัญลักษณ์เพื่อการบ่งชี้แต่เนื่องจากบางครั้งสัญลักษณ์กาชาดและเสี้ยววงเดือนแดง อาจถูกมองว่าสื่อความหมายทางวัฒนธรรม ศาสนาหรือการเมือง ซึ่งเป็นอันตรายต่อ หน่วยบริการทางการแพทย์ของกองกำลังทหาร ตลอดจนบุคลากรที่ทำงานด้านมนุษยธรรม ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2548 กลุ่มองค์กรกาชาดฯ จึงมีการเสนอแนวคิดที่จะให้มีการใช้สัญลักษณ์เพิ่มเติมคือคริสตัลแดง (Red Crystal)  เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้สัญลักษณ์และยุติปัญหาการใช้สัญลักษณ์ที่แตก ต่างกันหลายรูปแบบ นอกเหนือไปจากสัญลักษณ์กาชาดและเสี้ยววงเดือนแดง

ภารกิจของ ICRC

  1. เข้าเยี่ยมเชลยสงครามและผู้ต้องขังจากข้อหาความมั่นคง
  2. สืบหาผู้สูญหายที่เป็นผลมาจากสงครามหรือความไม่สงบ
  3. ส่งข้อมูลข่าวสารให้สมาชิกในครอบครัวที่ต้องพลัดพรากจากกันเพราะสงคราม หรือการสู้รบ
  4. ช่วยให้สมาชิกครอบครัวที่พลัดพรากได้กลับมาพบหรืออยู่ร่วมกัน
  5. จัดหาน้ำสะอาด อาหาร ยารักษาโรค และความช่วยเหลือทางด้านการแพทย์ให้แก่ผู้ประสบภัยจากสงคราม
  6. เผยแพร่กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ (International Humanitarian Law – IHL)
  7. เฝ้าสังเกตการบังคับใช้เพื่อให้มีการปฏิบัติตามหลักกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
  8. ช่วยผลักดันการพัฒนาข้อกฎหมายและอนุสัญญาต่างๆ ให้ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน