IFRC

กลุ่มองค์กรกาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ ระดมทุนจำนวน 26,400 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในการต่อสู้กับ COVID-19

กลุ่มองค์กรกาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ ระดมทุนจำนวน 26,400 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในการต่อสู้กับ COVID-19

, News / กลุ่มองค์กรกาชาด / บล็อค / ไทย

เจนีวา-กลุ่มองค์กรกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ…
หนึ่งเดือนหลังเขื่อนแตก – ภาพถ่าย เรื่องเล่า กำลังใจ และ ชีวิตที่ต้องดำเนินไปของผู้ประสบภัยใน สปป.ลาว

หนึ่งเดือนหลังเขื่อนแตก – ภาพถ่าย เรื่องเล่า กำลังใจ และ ชีวิตที่ต้องดำเนินไปของผู้ประสบภัยใน สปป.ลาว

, บทความ / เรื่องเล่าจากภาคสนาม

คืนวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 การพังลงของเขื่อนเซเปียน-เซน้…