เจนีวา-กลุ่มองค์กรกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ ประกาศระดมทุนฉุกเฉินจำนวน 800 ล้านสวิสฟรังก์ หรือประมาณ 26,400 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้เปราะบางให้สามารถยับยั้งและฟื้นฟูเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)

แม้ว่าเชื้อไวรัส COVID-19 จะแพร่ระบาดไปทั่วโลกแล้วก็ตาม แต่การช่วยให้ผู้คนเข้าถึงทรัพยากรที่จำเป็นจะสามารถช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อและลดจำนวนผู้เสียชีวิตให้นอยลง

ฟรานเซสโก ร็อกกา ประธานสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) กล่าวว่า “ภาวะการระบาดใหญ่ไปทั่วโลกในครั้งนี้กำลังทำให้ระบบสาธารณสุขทั่วทั้งระบบตกอยู่ในความเสี่ยง และสถานการณ์จะยิ่งเลวร้ายลง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ระบบสาธารณสุขไม่เข้มแข็งหรือขาดแคลน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ประชาคมจะต้องร่วมกันอย่างแข็งขันเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์และหยุดยั้งไวรัสนี้ให้ได้ ทุกคนล้วนได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เหมือนกัน แต่ผู้อพยพย้ายถิ่นและผู้พลัดถิ่น ผู้ไร้บ้าน และผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย ถือเป็นกลุ่มคนที่มีการติดเชื้อมากที่สุดกลุ่มหนึ่ง แต่ขณะเดียวกันพวกเขาก็เป็นกลุ่มคนที่เข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขน้อยที่สุด และยังเป็นผู้ที่เดือดร้อนจากการสูญเสียรายได้มากสุดด้วย เราจะต้องไม่ลืมพวกเขา เราจะต้องเสริมกำลังสนับสนุนเหล่าอาสาสมัครสภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงของเรา ผู้ปฏิบัติงานด่านหน้าของการรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดครั้งนี้ให้แข็งแกร่ง

กลุ่มองค์กรกาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ มีการดำเนินงานแบ่งเป็นสามส่วน ได้แก่ การดำเนินงานโดยคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) และ สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงประจำแต่ละประเทศจำนวน 192 ประเทศ

IFRC อยู่ระหว่างการระดมทุนจำนวน 550 ล้านสวิสฟรังก์ หรือประมาณ 18,150 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนสภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงในแต่ละประเทศในการดูแลด้านสาธารณสุข การจัดเตรียมสิ่งของจำเป็น การสื่อสารความเสี่ยงเรื่องโรค การถอดบทเรียนจากเครือข่ายเจ้าหน้าที่ที่ตอบโต้สถานการณ์ในแต่ละท้องถิ่นทั่วโลก เงินทุนช่วยเหลือแก่ครัวเรือน และบรรเทาผลกระทบจากการระบาดของโรคในวงกว้าง โดยจากจำนวน 550 ล้านสวิสฟรังก์ จะจัดสรรให้แก่ IFRC เพื่อสนับสนุนสภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงในแต่ละประเทศที่ขาดแคลน จำนวน 150 ล้านสวิสฟรังก์ หรือ 4,950 ล้านบาท และจำนวนที่เหลือ 400 ล้านสวิสฟรังก์หรือ 13,200 ล้านบาท จะมาจากการระดมทุนโดยสภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงในแต่ละประเทศ

ICRC อยู่ระหว่างการระดมทุนจำนวน 250 ล้านสวิสฟรังก์ เพื่อตอบสนองการแพร่ระบาดของเชื้อในพื้นที่ที่มีสถานการณ์การสู้รบและความรุนแรงเกิดขึ้น เพื่อสนับสนุนสถานบริการทางการแพทย์และสถานคุมขัง ควบคุมการแพร่ระบาดและให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์แก่ผู้พลัดถิ่นและผู้ถูกคุมขัง รวมถึงสนับสนุนสภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงในแต่ละประเทศในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาด

ปีเตอร์ เมาเรอร์ ประธาน ICRC กล่าวว่า “ประชาคมระหว่างประเทศจะต้องร่วมกันให้การสนับสนุนช่วยเหลือแก่ชุมชนที่ขาดแคลนทรัพยากรอันเป็นผลจากสถานการณ์การสู้รบ หรือสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดภัยพิบัติด้านมนุษยธรรมอีกครั้ง ซึ่งจะซ้ำเติมชุมชนที่เดือดร้อนจากสงครามแห่งอื่นๆ อีกจำนวนนับไม่ถ้วน เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสไม่มีพรมแดนใดที่จะหยุดยั้งได้ ถือเป็นปัญหาระดับโลกปัญหาหนึ่ง ซึ่งจะมีเพียงการลงมือปฏิบัติในระดับโลกเท่านั้นที่จะแก้ไขสถานการณ์นี้ได้

การดำเนินงานของกลุ่มองค์กาชาดที่ผ่านมา ได้แก่ การให้การสนับสนุนแก่สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงของแต่ละประเทศให้สามารถเพิ่มการให้บริการด้านสาธารณสุข การทำงานร่วมกับชุมชน และการเตรียมความพร้อมรับมือการแพร่ระบาดทั่วโลกให้แก่ประชากรผู้อยู่ในกลุ่มเปราะบาง รวมถึงการสนับสนุนเวชภัณฑ์ในสถานพยาบาล ขยายแผนงานด้านสุขอนามัยและการป้องกันโรคที่ครอบคลุมสถานคุมขัง ตลอดจนการบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาด เพื่อให้ชุมชนที่เดือดร้อนสามารถเข้าถึงบริการพื้นฐานได้อยู่เสมอ นอกจากนี้ กลุ่มองค์กรกาชาดฯ จะยังให้การสนับสนุนแก่ประเทศต่างๆ ในการดำเนินตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก (WHO) เพื่อให้สามารถตรวจหาเชื้อ COVID-19 แต่เนิ่นๆ ทำการกักแยกและดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ และการติดตามผู้สัมผัส

ทั้งสององค์กรต่างตักเตือนถึงการระงับการแพร่ระบาดไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยการดำเนินงานที่มีการประสานความร่วมมือกันและเข้าถึงสังคมในวงกว้างให้ได้ รวมทั้งจะต้องมีการระดมทุนและการสนับสนุนในระดับประเทศและสากล ทุกหนแห่งจะได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ด้วยกันทั้งหมด แต่กลุ่มผู้เปราะบางเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบมากกว่าใคร ดังนั้น รัฐบาล บุคคลทั่วไป ประชาคม สถาบัน และผู้บริจาคทั้งหลาย จึงต้องร่วมมือกันในทุกระดับเพื่อบรรเทาผลกระทบอันร้ายแรงจากวิกฤตการณ์ด้านสาธารณสุขที่เกิดขึ้นขณะนี้

กลุ่มองค์กรกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ เป็นเครือข่ายองค์กรด้านมนุษยธรรมใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีอาสาสมัครประจำอยู่ในพื้นที่และมีเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มผู้เปราะบางที่อาศัยอยู่ในประเทศต่างๆ ที่ขาดแคลนระบบสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม ผู้ที่อยู่ระหว่างการฟื้นตัวจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ ผู้อพยพและผู้พลัดถิ่น ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ความขัดแย้งและเผชิญกับสถานการณ์ความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ผู้อาศัยอยู่ในชุมชนแออัดในตัวเมือง ผู้ถูกคุมขัง และผู้เดือดร้อนจากผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากสถานการณ์วิกฤต COVID-19

ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ

ดิเบ้ ฟาร์ค หัวหน้าแผนกสื่อสารองค์กร  โทรศัพท์  +66 81-825-0785 dfakhr@icrc.org

ธนาภา ทุยเที่ยงสัตย์ เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร  โทรศัพท์ +66 81-830-4357 ttuitiengsat@icrc.org

IFRC เป็นเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรมใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งประกอบด้วยสภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงในแต่ละประเทศ 192 ประเทศ ที่คอยปฏิบัติงานช่วยเหลือชีวิตผู้คนและส่งเสริมการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ทั่วโลก www.ifrc.orgFacebookTwitterYouTube

www.icrc.org 

ดูตัวอย่างและดาวน์โหลดคลิปวิดีโอล่าสุดของ ICRC ได้ที่ www.icrcvideonewsroom.org  ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานของ ICRC เพื่อยุติไม่ให้มีการโจมตีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพและผู้ป่วย ได้ที่  www.healthcareindanger.org ติดตามการดำเนินงานของ ICRC ได้ที่ facebook.com/icrc and twitter.com/icrc