ICRC President

ประธาน ICRC กล่าวในที่ประชุม UN ‘ปฎิบัติการด้านมนุษยธรรมยังมีความจำเป็นอย่างต่อเนื่องในเมียนมาและบังกลาเทศ’

ประธาน ICRC กล่าวในที่ประชุม UN ‘ปฎิบัติการด้านมนุษยธรรมยังมีความจำเป็นอย่างต่อเนื่องในเมียนมาและบังกลาเทศ’

, บทความ / บล็อค

เมื่อวันที่ 27 กันยายนที่ผ่านมา นายปีเตอร์ เมาเรอร์ ประ…