คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ หรือ ไอซีอาร์ซี (International Committee of the Red Cross- ICRC) เปิดตัวกองทุนเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม (Climate and Environment Transition Fund) อันเป็นโครงการระยะยาวเพื่อสนับสนุนเป้าหมายของไอซีอาร์ซีด้านความยั่งยืนและการลดโลกร้อน ผ่านการทำงานมนุษยธรรมของไอซีอาร์ซีทั่วโลก

นาย ปีเตอร์ เมาเรอร์ ประธานคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ กล่าวว่า “เรามีเป้าหมายอย่างชัดเจน ในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงผ่านการลงมือปฏิบัติจริง และสนับสนุนให้องค์กรที่ทำงานด้านมนุษยธรรมมีส่วนร่วมจัดการกับสภาพภูมิอากาศอย่างจริงจังมากขึ้น กองทุนนี้จะช่วยให้ทุกคนปรับตัวกับผลกระทบจากวิกฤติสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม และทำให้งานของเรามีความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น”

กองทุนเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม จะช่วยให้ไอซีอาร์ซีบรรลุเป้าหมายขององค์กรในเรื่องการลดโลกร้อน ได้แก่ การลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงให้ได้อย่างน้อย 50 % เมื่อเทียบกับปี 2018 ภายในปี 2030  การกำหนดให้ความเสี่ยงด้านสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมเป็นองค์ประกอบในโครงการทุกโครงการ และการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและการบังคับใช้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศเพื่อการปกป้องสิ่งแวดล้อม

ด้วยเงินทุนเริ่มต้นของกองทุนจำนวน 15.3 ล้านฟรังก์สวิส (ประมาณ 554  ล้านบาท) ไอซีอาร์ซีตั้งเป้าให้อาคารและสำนักงานที่ใช้พลังงานมากที่สุดทั่วโลกเริ่มเปลี่ยนมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งจะช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงกว่า 140,000 ตัน และประหยัดงบประมาณขององค์กรได้ถึง 30-50 ล้านฟรังก์สวิส ภายใน 20 ปี และหากกองทุนนี้ได้รับเงินเพิ่มขึ้นในระยะต่อไป ไอซีอาร์ซีมีแผนให้โครงการความช่วยเหลือต่างๆ เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่ชุมชน ให้สามารถรับมือกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ความขัดแย้งอีกด้วย

กองทุนเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เป็นหนึ่งในวิธีการส่งเสริมความมั่นคงด้านงบประมาณแบบใหม่ของไอซีอาร์ซี ที่อาศัยความร่วมมือและการเป็นหุ้นส่วนกับองค์กรด้านมนุษยธรรม องค์กรด้านการพัฒนา รวมถึงภาคเอกชน ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ที่ความต้องการด้านมนุษยธรรมในโลกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่เม็ดเงินสำหรับงานด้านมนุษยธรรมยังไม่เพิ่มขึ้น

“พวกเราขอขอบคุณหุ้นส่วนระยะยาวของเรา เช่น ราชรัฐลิกเตนสไตน์ สมาพันธรัฐสวิส มูลนิธิลอมบาร์ด โอเดียร์ (Lombard Odier Foundation)  และ มูลนิธิเพื่อคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC Foundation) ที่ได้ตกลงให้การสนับสนุนกองทุนเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เราหวังว่าโครงการนี้จะได้รับการสนับสนุนจากองค์กรและภาคส่วนอื่นๆเพิ่มเติมอีกในอนาคต” นาย เมาเรอร์ กล่าว