คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศร่วมกับคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการแข่งขันการว่าความศาลจำลองในกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศในวันที่ 14 กันยายน 2562 (รอบภาษาไทย) และ 15 กันยายน 2562 (รอบภาษาอังกฤษ) ที่ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ่านรายละเอียดได้ด่านล่าง

ICRC Regional Delegation Bangkok with Faculty of Law Chulalongkorn University will organize National Moot Court Competition on Saturday 14 September (in Thai) and Sunday 15 September (in English) at Faculty of Law, Chulalongkorn University.

See below if you keen to know more on our competition.

How to Apply?

Thai Round – Saturday 14 September

กฎการแข่งขันว่าความศาลจำลองในกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ  

โจทย์การแข่งขัน ภาษาไทย

English Round  – Sunday 15 September 

OFFICIAL RULES – 2019 THAILAND IHL MOOT

Moot Problem in English