ICRC สำนักงานภูมิภาคกรุงเทพฯ ได้จัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การสืบค้นติดตามญาติ (Restoring Family Links – RFL) ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาจากสภากาชาดจากห้าประเทศคือ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์  ไทย และ เวียดนาม