หนึ่งในเป้าหมายเพื่อการพัฒนาในระยะยาวของ ICRC คือความตั้งใจที่จะพัฒนาระบบการเข้าถึงพลังงานที่ปลอดภัยและยั่งยืน มีการจับมือกับพันธมิตรหลากหลายโดยมีหัวใจสำคัญคือการมองหาพลังงานหมุนเวียนเพื่อใช้แทนเชื้อเพลิงที่ใช้แล้วหมดไป

ในพื้นที่ขัดแย้ง ICRC ได้ปรับแผนช่วยเหลือทางมนุษยธรรมให้มีความเหมาะสม เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกจนต้องย้ายถิ่นฐาน มีการตั้งศูนย์อบรมเรื่องพลังงานขึ้นใหม่ในประเทศไนโรบีและเคนยา เพื่อเตรียมพร้อมให้ผู้แทนของเรามีความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบโครงการซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยและฝึกอบรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Institute for Training and Research – UNITAR) และแหล่งความรู้ออนไลน์เรื่องพลังงานอย่าง Energypedia ICRC ได้ร่วมจัดซีรีย์การสัมนาผ่านเว็บในหัวข้อ พลังงานที่ยั่งยืน เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดและพัฒนาเครือข่ายผู้ปฎิบัติงานด้านมนุษยธรรมที่มีความเชี่ยวชาญด้านพลังงาน ผ่านทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงและแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ

ICRC มีสำนักงานและพื้นที่ปฎิบัติการทั่วโลกกว่า 2,500 แห่งใน 115 ประเทศ นั่นทำให้เราเป็นหนึ่งในผู้ใช้พลังงานรายใหญ่ของโลก การเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดอย่างโซลาร์เซลล์ในหลายพื้นที่อาจมีราคาสูงในครั้งแรก แต่สามารถช่วยประหยัดงบประมาณได้มากกว่าในระยะยาว ถ้าเราลงทุน 10 ล้านสวิสฟรังก์ตั้งแต่ตอนนี้ เรามีโอกาสสามารถประหยัดเงินได้ถึง 50 ล้าน สวิสฟรังก์ในอีก 20 ปีข้างหน้า เงินจำนวนที่ว่า สามารถนำไปสนับสนุนปฎิบัติการด้านมนุษยธรรมได้อีกมากมาย

อย่างไรก็ดี แม้จะมีทางเลือกสำหรับพลังงานสะอาด แต่พลังงานที่ถูกและสะอาดที่สุดคือพลังงานที่ไม่ถูกใช้ ดังนั้นการลดใช้พลังงานจึงมีความสำคัญควบคู่กัน ดังนั้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้งาน จึงควรถูกสร้างไปพร้อมๆ กับการนำเข้าเทคโนโลยีใหม่ๆ เรามีเป้าหมายที่จะลดการผลิตคาร์บอนให้ได้มากกว่า 25% ใน 5 ปี นี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้น ก้าวต่อไป คือการนำพลังงานยั่งยืนไปใช้ปรับใช้เป็นแกนหลักสำหรับปฎิบัติการมนุษยธรรมทั้งหมด

การลดคาร์บอนของเราอาจนำไปใช้ต่อในรูปของคาร์บอนเครดิตที่ใช้ซื้อขายกันในตลาดคาร์บอน โดยจะนำเงินที่ได้มา ไปใช้สนับสนุนกิจรรมด้านมนุษยธรรมต่อไป ICRC ยังมองหารูปแบบในการเปิดรับเงินบริจาคในรูปแบบใหม่ แยกการระดมทุนสนับสนุนงานด้านมนุษยธรรม ออกจากการระดมทุนเพื่อโปรเจคด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้แน่ใจว่าเงินของผู้บริจาคถูกใช้อย่างถูกวัตถุประสงค์ และอาจสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริจาครายใหม่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในโครงการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประเด็นด้านพลังงานเป็นเรื่องของทุกคน องค์กร หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนต่างมีส่วนช่วยผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ไม่มากก็น้อย เราหวังว่าก้าวเล็กๆ ของ ICRC จะมีผลนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ต่อไปในอนาคต

แปลและเรียบเรียงจากบทความ Taking sustainable energy to the next level: from challenge to transition