ICRC สีเขียว – เมื่อความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมดำเนินคู่กันกับพลังงานที่ยั่งยืน

, บล็อค

หนึ่งในเป้าหมายเพื่อการพัฒนาในระยะยาวของ ICRC คือความตั…