คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ (International Humanitarian Law (IHL) ) ในหัวข้อ พิธีสารเพิ่มเติมฉบับที่ 1: ข้อท้าทายสำคัญ ซึ่งการบรรยายพิเศษในครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559  การบรรยายในปีนี้ได้รับเกียรติจากนายมาซาโยชิ มิตะ ผู้แทนองค์กรระดับอาวุโสของคณะกรรมการชาดระหว่างประเทศเป็นผู้บรรยาย

การบรรยายพิเศษเกี่ยวกับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศให้แก่นิสิตนักศึกษาและประชาชนที่สนใจ  ทั้งนี้คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศเล็งเห็นถึงความสำคัญในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ และต้องการที่จะสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของกฎหมายดังกล่าวในประเทศไทยโดยเฉพาะในหมู่นิสิตนักศึกษาและมหาวิทยาลัยให้ขยายวงกว้างออกไปมากยิ่งขึ้น

สำหรับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศนั้นเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งกฎหมายนี้ประกอบไปด้วยกฎเกณฑ์ต่างๆที่มุ่งคุ้มครองผู้ที่ไม่สามารถทำการสู้รบได้อีกต่อไปและมุ่งจำกัดวิธีการและวิถีทางในการสู้รบในช่วงเวลาที่มีการสู้รบเกิดขึ้น ตามความหมายของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ กฎหมายนี้ คือ สนธิสัญญาระหว่างประเทศหรือกฎเกณฑ์จารีตประเพณีซึ่งมุ่งหมายที่จะใช้กับการแก้ปัญหาด้านมนุษยธรรมอันมีสาเหตุโดยตรงมาจากการสู้รบไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์สู้รบระหว่างประเทศหรือการสู้รบที่ไม่ใช่ระหว่างประเทศก็ตาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชพล ไชยพร รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวเปิดการบรรยาย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชพล ไชยพร รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวเปิดการบรรยาย

นักศึกษาเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศซึ่งจัดขึ้นที่คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นักศึกษาเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศซึ่งจัดขึ้นที่คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นักศึกษาเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศซึ่งจัดขึ้นที่คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นักศึกษาเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศซึ่งจัดขึ้นที่คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายตั้งคำถามเกี่ยวกับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ

ผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายตั้งคำถามเกี่ยวกับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ

ตัวแทนจากคณะนิติศาสตร์ จุใาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศถ่ายภาพร่วมกันหลังจบการบรรยาย

ตัวแทนจากคณะนิติศาสตร์ จุใาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศถ่ายภาพร่วมกันหลังจบการบรรยาย