ในสถานการณ์การสู้รบ “กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ” คือ เครื่องมือที่ทรงพลังในการปกป้องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งต้องได้รับการคุ้มครอง ไอซีอาร์ซีมุ่งมั่นสร้างความตระหนักถึงวิธีปฏิบัติตามหลักสากลในสถานการณ์การสุ้รบ       ในประเทศต่างๆมากว่า 150 ปี และเรายังให้การสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา “กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ” ของโรงเรียนเหล่าทหารพระธรรมนูญ สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม