Tag humanitarian principles

ศาสนาและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ (IHL): การนำเสนอเกี่ยวกับการทำงานของ ICRC ร่วมกับแวดวงศาสนา

ศาสนาและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ (IHL): การนำเสนอเกี่ยวกับการทำงานของ ICRC ร่วมกับแวดวงศาสนา

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศร่วมกับ สถาบันพระปกเกล้า และ มูลนิธิสถาบันการจัดการวิถีพุทธเพื่อสุขและสันติ (มูลนิธิ สกพ.) จัดโครงการหลักสูตร สำหรับผู้เข้ารับการอบรมซึ่งประกอบด้วยบุคคลในระดับผู้นำจากภาคธุรกิจ ตำรวจ ทหาร องค์กรศาสนา และหน่วยงานวิชาการ โดยจัดอบรมผ่านระบบออนไลน์เมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ในการจัดอบรมครั้งนี้ มีการบรรยายเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับการทำงานด้านมนุษยธรรมในสถานการณ์การขัดกันทางอาวุธ รวมทั้งฐานทางกฎหมายของการทำงานด้านมนุษยธรรมที่ระบุไว้ในกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ (IHL) เพื่อให้ผู้เข้ารับอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความท้าทายต่าง ๆ ของการทำงานเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในสถานการณ์การสู้รบ นอกจากนี้ การจัดอบรมยังได้กล่าวถึงความสำคัญของการสร้างเครือข่ายและการประสานความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานด้านมนุษยธรรมกับหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานทางศาสนา ...