Tag Thai

ศาสนาและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ (IHL): การนำเสนอเกี่ยวกับการทำงานของ ICRC ร่วมกับแวดวงศาสนา

ศาสนาและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ (IHL): การนำเสนอเกี่ยวกับการทำงานของ ICRC ร่วมกับแวดวงศาสนา

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศร่วมกับ สถาบันพระปกเกล้า และ มูลนิธิสถาบันการจัดการวิถีพุทธเพื่อสุขและสันติ (มูลนิธิ สกพ.) จัดโครงการหลักสูตร สำหรับผู้เข้ารับการอบรมซึ่งประกอบด้วยบุคคลในระดับผู้นำจากภาคธุรกิจ ตำรวจ ทหาร องค์กรศาสนา และหน่วยงานวิชาการ โดยจัดอบรมผ่านระบบออนไลน์เมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ในการจัดอบรมครั้งนี้ มีการบรรยายเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับการทำงานด้านมนุษยธรรมในสถานการณ์การขัดกันทางอาวุธ รวมทั้งฐานทางกฎหมายของการทำงานด้านมนุษยธรรมที่ระบุไว้ในกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ (IHL) เพื่อให้ผู้เข้ารับอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความท้าทายต่าง ๆ ของการทำงานเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในสถานการณ์การสู้รบ นอกจากนี้ การจัดอบรมยังได้กล่าวถึงความสำคัญของการสร้างเครือข่ายและการประสานความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานด้านมนุษยธรรมกับหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานทางศาสนา ...
การสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “ความรุนแรงทางเพศในสถานการณ์ความขัดแย้งและหลักพุทธศาสนา”

การสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “ความรุนแรงทางเพศในสถานการณ์ความขัดแย้งและหลักพุทธศาสนา”

เครือข่ายเถรวาทศึกษาข้ามชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งรัฐฉาน มหาวิทยาลัยคิงส์คอลเลจลอนดอน สมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาเถรวาทนานาชาติ สมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาเถรวาทนานาชาติ และ ICRC จัดสัมมนาออนไลน์ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา โดยงานสัมมนาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์การสัมมนาออนไลน์ เรื่อง การเชื่อมประสานระหว่างพุทธศาสนากับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ (IHL) เนื่องด้วยแก่นแท้ของพุทธศาสนา คือการรับรู้ถึงความทุกข์และเผยแพร่หนทางสู่การบรรเทาทุกข์ด้วยการทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นจริงของชีวิตและเปลี่ยนความประพฤติกรรมของเรา ทำให้พุทธศาสนามีการนำหนทางดังกล่าวมาใช้ในการไปสู่ซึ่งความหลุดพ้นและกับบรรดาปัญหาความเดือดร้อนในสังคม ไปจนถึงการรับมือกับสัจธรรมของสงครามตลอดห้วงประวัติศาสตร์อันยาวนานของพุทธศาสนา สิ่งนี้นั่นเองที่ชี้ให้เห็นว่า จุดมุ่งหมายของพุทธศาสนาและ ...