คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศร่วมกับ สถาบันพระปกเกล้า และ มูลนิธิสถาบันการจัดการวิถีพุทธเพื่อสุขและสันติ (มูลนิธิ สกพ.) จัดโครงการหลักสูตร สำหรับผู้เข้ารับการอบรมซึ่งประกอบด้วยบุคคลในระดับผู้นำจากภาคธุรกิจ ตำรวจ ทหาร องค์กรศาสนา และหน่วยงานวิชาการ โดยจัดอบรมผ่านระบบออนไลน์เมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา

ในการจัดอบรมครั้งนี้ มีการบรรยายเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับการทำงานด้านมนุษยธรรมในสถานการณ์การขัดกันทางอาวุธ รวมทั้งฐานทางกฎหมายของการทำงานด้านมนุษยธรรมที่ระบุไว้ในกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ (IHL) เพื่อให้ผู้เข้ารับอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความท้าทายต่าง ๆ ของการทำงานเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในสถานการณ์การสู้รบ

นอกจากนี้ การจัดอบรมยังได้กล่าวถึงความสำคัญของการสร้างเครือข่ายและการประสานความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานด้านมนุษยธรรมกับหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานทางศาสนา หน่วยงานนอกภาครัฐ และหน่วยงานภาคประชาสังคม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติตามบรรทัดฐานด้านมนุษยธรรมสากล

แอนดรูว์ บาร์เทิล-สมิธ ผู้จัดการฝ่ายงานด้านมนุษยธรรมประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ ได้ร่วมนำเสนอเกี่ยวกับการดำเนินงานของ ICRC กับแวดวงศาสนา และกล่าวบรรยายโดยสรุปว่า การเชื่อมความสัมพันธ์ร่วมกับการเรียนรู้จากหน่วยงานทางศาสนาและหลักคำสอนทางศาสนา มีความสำคัญเนื่องจากช่วยส่งเสริมการดำเนินงานด้านมนุษยธรรมได้อย่างมีประสิทธิผล อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นให้เกิดการค้นคว้าวิจัยและการอภิปรายเกี่ยวกับหนทางการบรรเทาความทุกข์ทรมานที่เกิดขึ้นจากการขัดกันทางอาวุธให้ดียิ่งขึ้นสืบไปด้วย

ดูการนำเสนอของแอนดรูว์ บาร์เทิล-สมิธ ด้านล่าง