ICRC ประณามการลอบยิงเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานด้านมนุษยธรรมที่ประเทศเยเมน

, เรื่องเล่าจากภาคสนาม

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) รู้สึกตกใจและเสียใจ…