เยาวชนไทยกับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ

, กลุ่มองค์กรกาชาด / บล็อค

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีความรู้เบื้องต้นเกี่ย…