วันที่ 8 พฤษภาคมของทุกปี เรากำหนดให้เป็นวันกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงสากล และเฉลิมฉลองการปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรมในระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับชุมชนไปจนถึงระดับโลก เป็นวันที่เราร่วมกันรำลึกถึง อังรี ดูนังต์ ผู้บุกเบิกงานอาสาสมัครและก่อตั้งกลุ่มองค์กรกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศขึ้นมาเมื่อกว่า 160 ปีก่อน และเหนือสิ่งอื่นใด วันนี้เป็นวันที่เราเชิดชูเกียรติแก่อาสาสมัครและเจ้าหน้าที่หลายล้านคนที่มุ่งมั่นทำงานร่วมกันเพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบได้รับซึ่งความคุ้มครอง ความช่วยเหลือ การดูแลสุขภาพ การสนับสนุนทางสังคม ตลอดจนความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

แม้ต้องเผชิญกับสถานการณ์การขัดกันทางอาวุธและความรุนแรง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ วิกฤตอันเนื่องมาจากสภาพภูมิอากาศ โรคระบาด ความไม่มั่นคงด้านอาหาร และการพลัดถิ่นของผู้คนจำนวนมากที่เกิดขึ้นในพื้นที่อันสุดแสนกันดารบนโลกใบนี้ แต่ความมุ่งมั่นของเราในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบยังคงมิสั่นคลอน ในช่วงเวลาอันยากลำบากเช่นนี้ เครื่องหมายกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงที่เราสวมใส่คือเครื่องหมายอันทรงพลังที่ให้คำมั่นสัญญาซึ่งความคุ้มครองป้องกันแก่ผู้ได้รับผลกระทบ การที่ทั่วโลกให้การยอมรับในเครื่องหมายเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการคุ้มครองป้องกันอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ของเราที่ปฏิบัติงานเพื่อพิทักษ์รักษาชีวิตผู้คนทั่วโลก การยึดมั่นในหลักการของความเป็นกลางและการไม่เลือกปฏิบัติมีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรม อีกทั้งยังช่วยให้ทีมผู้ปฏิบัติงานของเรานำความช่วยเหลือไปสู่ชุมชนอันห่างไกลที่เสี่ยงประสบภัยจากวิกฤตที่เกิดขึ้นได้

แม้ว่าสถานการณ์อันยากลำบากที่จำเป็นต้องได้รับทั้งความสนใจและทรัพยากรในด้านต่างๆ จะเกิดขึ้นมากมายทั่วโลก แต่ความมุ่งมั่นของเราคือการสร้างความตระหนักถึงและการให้ความช่วยเหลือแก่วิกฤติการณ์ที่ถูกหลงลืมทั่วโลก ในช่วงเวลาที่มีการแบ่งแยกเป็นฝักฝ่ายและมีการลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของชนกลุ่มต่างๆ ทั้งผู้อพยพ ชุมชนใกล้เคียง และแม้แต่เจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาล กลุ่มองค์กรกาชาดฯ ของเรายังคงยึดมั่นในหลักการอันเป็นพื้นฐาน นั่นคือ หลักการแห่งมนุษยธรรม ซึ่งเป็นหลักการที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในพื้นที่วิกฤตที่สุดแสนจำเป็นต้องรักษาไว้ซึ่งมนุษยธรรมให้คงอยู่

การปฏิบัติตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศไม่ได้ช่วยรักษาไว้ซึ่งมนุษยธรรมให้คงอยู่คู่กับผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเพียงเท่านั้น ทว่ายังช่วยรักษาไว้ซึ่งมนุษยธรรมให้คงอยู่คู่กับเราทุกคน ทั้งในปัจจุบันและสืบเนื่องต่อไปในอนาคต การยึดมั่นในกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศสะท้อนถึงคุณค่าที่เราให้ความสำคัญ อีกทั้งยังมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการช่วยเหลือเพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีและได้รับการเคารพซึ่งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อยู่เสมอ

อาสาสมัครและเจ้าหน้าที่กาชาดและเสี้ยววงเดือนแดง มักเป็นคนกลุ่มแรกที่ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบ พวกเขานำความหวังมาสู่ผู้คน ตั้งแต่พื้นที่สุดแสนทุรกันดารไปจนถึงพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากและลำบาก หน้าที่ของพวกเขาในทุกวันคือการรักษาไว้ซึ่งมนุษยธรรม ด้วยการบรรเทาทุกข์แก่ผู้เดือดร้อน ซึ่งบางครั้งอาจต้องเสี่ยงชีวิตของตนในการช่วยเหลือดังกล่าว เนื่องในวันกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงสากลปีนี้ เราขอยกย่องและเชิดชูการปฏิบัติหน้าที่ ความกล้าหาญ และความเสียสละของอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่กาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงทุกคน

ไม่ว่าจะอยู่ ณ เขตแดนใด และไม่ว่าจะมาจากแห่งหนใด ความเป็นเอกภาพของกลุ่มองค์กรกาชาดฯ คือสิ่งที่เรายึดมั่นร่วมกันในการปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรม การดำเนินงานของเราตั้งมั่นบนฐานของหลักการความเป็นกลาง การไม่เลือกปฏิบัติ และความเป็นอิสระ ด้วยแม้ในห้วงเวลาสุดมืดมน การหยิบยื่นความช่วยเหลือทุกรูปแบบนำมาซึ่งความหวังสู่ผู้ได้รับ ว่าหนทางข้างหน้านั้นจะไม่มืดมนอีกต่อไป

ในโอกาสนี้ เราขอรำลึกถึงเพื่อนร่วมงานของเราทุกคนที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น และขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของพวกเขา มา ณ ที่นี้ เราขอขอบคุณอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่กาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงทุกคนที่ยังคงมุ่งมั่นอุทิศตนทำงานเพื่อมนุษยธรรม

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนจะยังคงมุ่งมั่นปฏิบัติงานร่วมกันต่อไป เพื่อรักษาไว้ซึ่งมนุษยธรรมให้คงอยู่

 

เคต ฟอร์บส

ประธานไอเอฟอาร์ซี

เมอร์เซเดส บาเบ

ประธานคณะกรรมาธิการกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดง

มีรยานา สปอลจาริก

ประธานไอซีอาร์ซี