กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ (International Humanitarian Law – IHL) วางกฎเกณฑ์ที่ได้รับการตกลงร่วมกันเกี่ยวกับวิธีในการในการสู้รบ กฎที่ว่านี้กล่าวว่าสิ่งใดบ้างที่ไม่ใช่เป้าหมายของการโจมตี และการโจมตีเหล่านั้นจะต้องทำด้วยวิธีการใดเพื่อให้ได้สัดส่วนระหว่างความจำเป็นทางการทหารกับความเสียหายทางมนุษยธรรม บทความนี้จะพาไปรู้จัก 3 หลักการพื้นฐานของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ 

1.แบ่งแยกพลรบกับพลเรือน (Distinction)

การโจมตีเป้าหมายทางการทหาร รวมไปถึงพลรบไม่ได้ถูกห้ามตามหลักกฎหมายที่ว่านี้ ในทางตรงกันข้าม การโจมตีพลเรือนและวัตถุพลเรือนไม่สามารถกระทำได้ นั่นไปถึงการโจมตีโดยตั้งใจและการโจมตีเป็นวงกว้างแบบไม่แบ่งแยก

2.ความได้สัดส่วน (Proportionality)

กำหนดข้อห้ามในการโจมตีเป้าหมายทางการทหารหากการโจมตีนั้นจะส่งผลกระทบต่อประชาชน กฎข้อนี้ระบุว่าการโจมตีต่างๆ จะต้องมีการวัดสัดส่วนความได้เปรียบทางการทหาร กับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับพลเรือนและวัตถุพลเรือน

3.การระมัดระวัง (Precaution)

ทุกฝ่ายจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของพลเรือน นั่นรวมไปถึงการใช้ความพยายามทุกอย่างที่เป็นไปได้ในการกำหนดว่าเป้าหมายที่กำลังถูกโจมตีเป็นเป้าหมายทางการทหารหรือพลเรือน ยกเลิกหรือเลื่อนการโจมตีหากการแบ่งแยกนี้ยังไม่สามารถระบุได้ และต้องแจ้งเตือนก่อนการโจมตีที่อาจส่งผลกระทบต่อพลเรือน