แผนกน้ำและที่อยู่อาศัยของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ไอซีอาร์ซี) ทำงานร่วมกับกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรมมานานถึง 12 ปี ในปี 2558 วิศวกรของแผนกสามารถเข้าไปทำงานในเรือนจำ 11 แห่งทั่วประเทศไทยและช่วยเหลือผู้ต้องขัง 26,000 คน เพื่อให้เข้าถึงแหล่งน้ำสะอาดและช่วยปรับปรุงระบบสุขาภิบาลภายในเรือนจำ

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2559 วิศวกรของแผนกน้ำและที่อยู่อาศัยของไอซีอาร์ซี 3 คน ได้แก่ คุณฌองมาร์ค สบินเดน คุณธันวิชช์ มหัทธนาสิงห์ และคุณกานต์ ตุ้มศรี ได้รับเชิญจากกองโยธาและสิ่งแวดล้อมของกรมราชทัณฑ์ให้เป็นวิทยากรบรรยายในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการบริหารจัดการดูแลรักษาระบบอาคาร สถานที่ภายในเรือนจำและทัณฑสถานซึ่งจัดขึ้นทั้งหมดเป็นเวลา 4 วัน ที่อาคารสำนักงานของกรมราชทัณฑ์ จังหวัดนนทบุรี

การสัมมนาครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อย โดยในวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์เป็นกลุ่มผู้ร่วมสัมมนาจากภาคกลางและภาคเหนือของไทยและวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์เป็นกลุ่มจากภาคใต้ โดยวิศวกรของไอซีอาร์ซีได้บรรยายในหัวข้อเกี่ยวกับสุขาภิบาลเรือนจำ อาทิเช่น สุขาภิบาลอาหาร น้ำสะอาด เรือนนอน การกำจัดน้ำเสีย ฯลฯ ทั้งนี้เนื้อหาที่นำมาบรรยายในการสัมมนาส่วนใหญ่จะเป็นการอ้างอิงมาจากหนังสือคู่มือแนวทางการดำเนินงานสุขาภิบาลเรือนจำ ซึ่งตีพิมพ์โดยกองบริการทางการแพทย์ของกรมราชทัณฑ์

สำหรับการจัดสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้กรมราชทัณฑ์ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานภายในเรือนจำร่วมกับไอซีอาร์ซีและยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองหน่วยงานอีกด้วย

ขอขอบคุณกองโยธาและสิ่งแวดล้อม กรมราชทัณฑ์ที่เอื้อเฟื้อภาพถ่าย

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการบริหารจัดการดูแลรักษาระบบอาคารสถานที่ภายในเรือนจำและทัณฑสถาน

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการบริหารจัดการดูแลรักษาระบบอาคารสถานที่ภายในเรือนจำและทัณฑสถาน

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการบริหารจัดการดูแลรักษาระบบอาคารสถานที่ภายในเรือนจำและทัณฑสถาน

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการบริหารจัดการดูแลรักษาระบบอาคารสถานที่ภายในเรือนจำและทัณฑสถาน

งานสัมมนาในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อยโดยกลุ่มแรกมาจากภาคกลางและภาคเหนือ ส่วนกลุ่มที่สองมาจากพื้นที่ภาคใต้

งานสัมมนาในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อยโดยกลุ่มแรกมาจากภาคกลางและภาคเหนือ ส่วนกลุ่มที่สองมาจากพื้นที่ภาคใต้

วิทยากรของไอซีอาร์ซีให้คำแนะนำแก้ผู้บรรยายระหว่างการทำกิจกรรมกลุ่ม

วิทยากรของไอซีอาร์ซีให้คำแนะนำแก้ผู้บรรยายระหว่างการทำกิจกรรมกลุ่ม