ไอซีอาร์ซีจับมือสภากาชาดไทยเผยแพร่กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศให้กับวิทยากรยุวกาชาด

กลุ่มองค์กรกาชาด / บทความ / บล็อค

ไอซีอาร์ซีจับมือสภากาชาดไทยเผยแพร่กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศให้กับวิทยากรยุวกาชาด

วิทยากรยุวกาชาด วิทยากรแกนนำและเจ้าหน้าที่สำนักงานยุวกาชาดถ่ายภาพร่วมกัน

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ หรือ ไอซีอาร์ซี ร่วมกับ สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดการอบรมวิทยากรยุวกาชาดในหัวข้อเรื่อง การกาชาดและกฏหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ หรือ IHL โดยการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน 2558 ที่โรงแรมใบหยกสกาย ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

วิทยากรยุวกาชาดร่วมทำกิจกรรมระหว่างการฝึกอบรม

วิทยากรยุวกาชาดร่วมทำกิจกรรมระหว่างการฝึกอบรม

การอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับครูและอาจารย์ เพื่อนำความรู้ ทักษะ และ ประสบการณ์ ตลอดทั้งสื่อการสอนต่างๆไปขยายผลสู่เยาวชนในความดูแล ซึ่งจะเป็นการสร้างเยาวชนให้ตระหนักในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ และ การไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา

ผู้เข้ารับการอบรมร่วมทำกิจกรรมในหัวข้อ"ต้นไม้มนุษยธรรม"

ผู้เข้ารับการอบรมร่วมทำกิจกรรมในหัวข้อ”ต้นไม้มนุษยธรรม”

ซึ่งนางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการ สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย กล่าวว่า สำนักงานยุวกาชาด เป็นส่วนหนึ่งของสภากาชาดไทย ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องกาชาด ยุวกาชาด รวมถึงกฏหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ซึ่ง ไอซีอาร์ซี และ กาชาดในทุกประเทศ มีบทบาทในการทำให้เยาวชน ประชาชน และ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้ตระหนักและรับรู้เรื่องกฏหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นกฏหมายที่บังคับใช้ในภาวะสงคราม

วิทยากรแกนนำ IHL สังกัดสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย

วิทยากรแกนนำ IHL สังกัดสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย

เนื่องจากความขัดแย้งหรือปัญหาเพียงน้อยนิด อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ความรุนแรง การใช้อาวุธ ฯลฯ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของคนในประเทศ ดังนั้นการให้ความรู้เบื้องต้นในเรื่องกฏหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ จะส่งผลให้เยาวชนและคนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

แบ่งปันบทความนี้