ICRC ได้เร่งระดมความช่วยเหลือหลังจากความรุนแรงระหว่างชุมชนได้ปะทุขึ้นและส่งผลอย่างรุนแรงต่อประเทศเมียนมาร์ การสร้าง          หลักประกันในเรื่องความช่วยเหลือทางการแพทย์สำหรับเหล่าผู้พลัดถิ่นจากภัยความรุนแรงนั้นนับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง อเลน เอชลีมานน์    ผู้อำนวยการการปฎิบัติการภูมิภาคเอเชียของเรากล่าวขณะไปเยือนลอนดอน

อเลน ได้ให้ความสำคัญต่อความตึงเครียดและความหวาดกลัวระหว่างชุมชนที่ยังดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง โดย อเลน ได้สรุปถึงความสำคัญของหลักประกันที่ว่า ความช่วยเหลือของ ICRC นั้นจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความจำเป็น และจะไม่มีการเลือกปฎิบัิติต่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นการพิเศษ ทั้งนี้ เช่นเดียวกันกับความรุนแรงระหว่างชุมชนที่เกิดขึ้น ความขัดแย้งในภูมิภาคอื่นของเมียนมาร์ก็ยังไม่ยุติลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัฐคะฉิ่นทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ซึ่งผลจากการสู้รบที่ปะทุขึ้นอีกครั้งนั้นได้ผลักดันให้ประชาชนหลายพันคนจำต้องหลบหนีจากถิ่นพำนักอาศัย