ด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจของประชาคมโลก คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) มีบทบาททางด้านมนุษยธรรมที่ชัดเจนใน        ประเทศที่ประสบปัญหาจากภัยสงคราม ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาอาหาร น้ำดื่ม และเครื่องใช้ที่จำเป็นในยามฉุกเฉิน หรือช่วยเหลือทางด้าน       การแพทย์