הוועד הבינלאומי של הצלב האדום בישראל ובשטחים הכבושים

נציגות

תל אביב ,בית רובינשטיין, מנחם בגין 37

טלפון: 972-3-5245286
פקס: 972-3-5270370
ראש המשלחת

גברת אלסנדרה מנגון

:דוברת

שרה דייביס
+972 52 60 19 150 :טלפון

דרך שכם 26

   ירושלים ,שייח' ג'ראח
ת.ד 20253
מיקוד   91202
טלפון: 972-2-5917900
פקס: 972-2-5917920

:נציג וראש אגף פעילויות
אולה אולמו

:דוברת

 שרה דייביס

+972 52 60 19 150 :טלפון

נציגויות משנה

תת משלחת
עזה ,רחוב 706 / 50 רימאל

ת.ד  29
טלפון: 972-8-2822644/5 או 972-8-2828874

פקס: 972-8-2828884

 ראש נציגות המשנה: מר ויליאם שומבורג

:דובר

הישאם מנהא

(+972) 59 42 05 057 :טלפון

 תת משלחת

רחוב סיידון, בניין 5, אל-בירה

  רמאללה ,ת.ד 29

טל: 972-1700721777

פקס: 972-2414034

:ראש נציגות המשנה
מר ארנו מפר

:דוברת
רולא טברי

 (+972) 52 6019 148 :טלפון

,