โควิด-19 – โรคระบาด ความขัดแย้งและความรุนแรงทางเพศ

, บทความ / บล็อค

ความรุนแรงทางเพศมักเป็นผลกระทบจากสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ …