Jean-Pictet Competition เมื่อการแข่งขันให้มากกว่าความรู้ทางกฎหมาย

, บล็อค

“Taking the law out of the books” คือประโยคสั้นๆ อธิบาย…