หมอกลวงตา ข่าวสารลวงคน ว่าด้วยผลกระทบของข่าวปล่อมในพื้นที่สงคราม

, บทความ / บล็อค

การให้ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้อง การบิดเบือนข้อมูล และก…