ยะไข่: การเดินทางกลับต้องเป็นไปอย่างปลอดภัย สมัครใจ และมีศักดิ์ศรี

, บล็อค / สิ่งพิมพ์

สุนทรพจน์โดยนายปีเตอร์ เมาเรอร์ ประธานคณะกรรมการกาชาดระ…