ความชอบธรรมในการประกาศสงครามและการทำสงครามที่เป็นธรรม jus ad bellum และ jus in bello คืออะไร?

, บทความ

Jus ad bellum หรือ กฎหมายว่าด้วยการใช้กำลังทหาร หมายถึง…